• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος' | 26 Απριλίου 2013, 13:17

    Άρθρο 32παρ.4: -Η διάταξη είναι ατελής, αφού δεν γίνεται αναφορά στο τρόπο κατάρτισης του εν λόγω μητρώου,δηλ.εάν θα γίνεται με εκδήλωση ενδιαφέροντος κατόπιν εδικής προς τούτο πρόσκλησης δια του τύπου και περαιτέρω δεν αναφέρεται πως θα συμπληρώνεται αυτό στη συνήθη περίπτωση που δεν εκδηλώσει ενδιαφέρον καμμία ιδιωτική επιχείρηση ή εκδηλώσει μόνο μία. -Ομοίως,ατελής είναι και η πρόβλεψη για την υποχρέωση των ΟΤΑ να διαθέτουν τα μηχανικά τους μέσα και προσωπικό, αφού δεν διασφαλίζει περαιτέρω την αναγκαία αυτή διάθεση και στην συνήθη περίπτωση μη ανταπόκρισης των ΟΤΑ (π.χ.με την έκδοση σχετικής απόφασης του Γεν.Γραμματέα της Αποκ/νης Διοίκησης, υποχρεωτική αποστολή και τήρηση μητρώου από την Αποκ/νη Διοίκηση των διαθέσιμων μηχανημάτων και προσωπικού ανά Δήμο, παρακράτηση χρηματοδοτικών πόρων που οφείλονται στον ΟΤΑ κατ'ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 9 παρ.8 του ν.3212/2003, κ.τ.λ.) -Κατόπιν τούτου, θα πρέπει η εν λόγω παράγραφος να συμπληρωθεί κατά τα ανωτέρω ή τουλάχιστον να ρυθμιστούν αυτά με Υπ.Απόφαση που θα εκδοθεί κατ'εξουσιοδότηση του άρθρου 39 παρ.3 του σχεδίου νόμου. Άρθρο 32παρ.5: -Στις περιπτώσεις που οι κατεδαφίσεις θα γίνονται με μηχανικά μέσα και προσωπικό των ΟΤΑ, θα ήταν σκόπιμο ο υπολογισμός της δαπάνης κατεδάφισης και αποκατάστασης να γίνεται από τους ΟΤΑ και η σχετική απόφαση καταλογισμού εξόδων του Γεν.Γραμματέα Αποκ/νης Διοίκησης να εκδίδεται κατόπιν προτάσεως-εισηγήσεως του Δήμου ή της Περιφέρειας που επιβαρύνθηκε με τα έξοδα κατεδάφισης.