• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΔΜΗΕ Α.Ε.' | 26 Απριλίου 2013, 13:08

    Προτείνουμε την τροποποίηση του παρόντος άρθρου ως εξής: Από την δημοσίευση του παρόντος κάθε διάταξη που ρυθμίζει ζητήματα του παρόντος νόμου καταργείται αυτοδικαίως. Υποθέσεις οι οποίες διεκπεραιώθηκαν με τις προγενέστερες διατάξεις θεωρούνται αποδεκτές με εξαίρεση όσες εμπίπτουν στην περίπτωση ιζ’ του άρθρου 2 του παρόντος για τις οποίες απαιτείται η προβλεπόμενη εκεί έγκριση.