• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ' | 27 Απριλίου 2013, 15:23

    Μέχρι την έκδοση τυχόν άλλης αντίστοιχης ρύθμισης, απαιτείται να διατηρηθούν οπωσδήποτε σε ισχύ οι προηγούμενες διατάξεις για τις Μικρές Παραβάσεις σύμφωνα με το άρθ.9 παρ.8 Ν.1512/85 και την Αποφ.7587/04 ΦΕΚ-372/Β/04, για τις οποίες θα πρέπει να γίνει συγκεκριμένη αναφορά στο άρθρο 30 του Νομοσχεδίου.