• Σχόλιο του χρήστη '΄Χρήστος Τ.' | 27 Απριλίου 2013, 19:18

    Άρθρο 32 παρ.6: - Ενώ η διάταξη προβλέπει ουσιαστική οργανωτική παρέμβαση για την Ε.Υ.Ε.Κ.Α, με τη σύσταση μάλιστα 41 οργανικών θέσεων προσωπικού, προκειμένου να ασκήσει τον εποπτικό της ρόλο, αντιθέτως, "αγνοεί" και δεν προβλέπει τίποτα για την οργάνωση και ενίσχυση των επιχειρησιακών υπηρεσιών της Αποκ/νης Διοίκησης και ιδιαίτερα των Δ/νσεων ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ, οι οποίες, με την υπάρχουσα κατά κανόνα ανεπαρκή στελέχωσή και οργανωτική δομή τους, καλούνται σήμερα να ασκήσουν όχι μόνο τις πρόσθετες αρμοδιότητες που τις απονεμήθηκαν μετά το ν.3852/2010 αλλά και το ιδιαίτερα αυτό δύσκολο έργο των κατεδαφίσεων,χωρίς προηγούμενη εμπειρία και τεχνική βοήθεια. Ο προβαλλόμενος ολιστικός δομικός τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος της κατεδάφισης των αυθαιρέτων προϋποθέτει όχι μόνο την οργάνωση και ενίσχυση με προσωπικό της επιτελικής Ε.Υ.Ε.Κ.Α αλλά, πρωτίστως, των "μάχιμων" οργανικών μονάδων αιχμής των Αποκ/νων Διοικήσεων και ιδιαίτερα των Δ/νσεων ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Η επιχειρούμενη αποκέντρωση αρμοδιοτήτων στο σοβαρό και διαχρονικό αυτό πρόβλημα των κατεδαφίσεων, θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη της και την υπάρχουσα κατάσταση των Αποκ/νων Διοικήσεων από άποψη δομής και στελέχωσης και όχι μόνο να "διευκολύνει" την Ε.Υ.Ε.Κ.Α. Δεν μπορεί οι Δ/νσεις ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ να ασκούν το θεματικό φάσμα αρμοδιοτήτων όλων σχεδόν των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υ.Π.Ε.Κ.Α με μόνο δύο(2) Τμήματα,όπως δηλ. προβλεπόταν από την ίδρυσή τους το 1989 (π.δ.404/1989) ή και παλαιότερα, με αποτέλεσμα το Τμήμα Πολ/κού Σχεδιασμού και Εφαρμογών αυτής να ασκεί σήμερα π.χ. αρμοδιότητες χωρικού σχεδιασμού ( ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΒΕΠΕ, κ.τ.λ.) και συγχρόνως να κατεδαφίζει αυθαίρετα. - Προτείνεται λοιπόν η συμπλήρωση του άρθρου 32 με την πρόβλεψη σύστασης αυτοτελούς οργανικής μονάδας σε κάθε Αποκ/νη Διοίκηση ( π.χ. ένα αυτοτελές Τμήμα Κατεδάφισης Αυθαιρέτων, υπαγόμενο απ'ευθείας στη Γεν.Δ/νση Χωρ/κής και Περ/κής Πολιτικής ), με τον αναγκαίο αριθμό οργανικών θέσεων προσωπικού, που θα αναλάβει αποκλειστικά και μόνο αυτό το εν λόγω έργο εκτέλεσης των κατεδαφίσεων( σε προστατευόμενες και μη περιοχές ),όπως ακριβώς ιδρύθηκε η Ε.Υ.Ε.Κ.Α ως νέα αυτοτελής οργανική μονάδα, χωρίς να ανατεθεί το έργο της στην Δ/νση Ο.Κ.Κ. ή άλλη προϋπάρχουσα θεματική Δ/νση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα αντιμετωπισθεί ταχύτερα, συντονισμένα και εν τέλει αποτελεσματικά το δύσκολο αυτό εγχείρημα της κατεδάφισης των αυθαιρέτων. Εναλλακτικά και σαν προσωρινή λύση θα μπορούσαν οι Δ/νσεις ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ να αναλάβουν την Α΄Φάση της όλης επιχείρησης,δηλ.την κατάρτιση του προγράμματος των κατεδαφίσεων ( συλλογή, ταξινόμηση,ιεράρχηση προτεραιοτήτων των κατεδαφίσεων βάσει περιβαλλοντικών και λοιπών κριτηρίων,εξασφάλιση αναγκαίων πιστώσεων) ενώ οι Δ/νσεις Τεχνικού Ελέγχου των Αποκ/νων Διοικήσεων να αναλάβουν την Β΄φάση, δηλ. την εκτέλεση του προγράμματος ( διακήρυξη, τεύχη δημοπράτησης, διαγωνισμός, σύμβαση, επίβλεψη-παραλαβή του έργου ), εφαρμόζοντας τις σχετικές περί δημοσίων έργων διατάξεις.