• Σχόλιο του χρήστη 'Δέσποινα Ταρακτσή' | 15 Οκτωβρίου 2013, 15:30

    "4.Το Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α. συντάσσεται για το σύνολο του κτιρίου, με βάση τα στοιχεία του σχετικού Φύλλου Καταγραφής Αυθαίρετης Κατασκευής (Παράρτημα Α του ν. 4178/2013) και σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος. Επίσης συνοδεύεται από αναλυτική τεχνική έκθεση και περιλαμβάνει και φωτογραφίες." Όταν κάνουμε υπαγωγή οριζόντιας ιδιοκτησίας στον Ν.4178/13 , εννοούμε ως "σύνολο κτιρίου", την υπό εξέταση οριζόντια ιδιοκτησία να υποθέσω, για την οποία μας δόθηκε και εξουσιοδότηση να ελέγξουμε. Παρακαλώ να διευκρινιστεί. Επίσης σε γήπεδα με περισσότερα του ενός κτιρίων, υποθέτω ότι εξετάζουμε τις αυθαίρετες κατασκευές και όχι το σύνολο των κτιρίων.