• Σχόλιο του χρήστη 'WWF Ελλάς' | 13 Φεβρουαρίου 2014, 21:38

    - Σε διάφορες δράσεις (5.1.1, 5.6.1, 5.6.2) υπάρχει η πρόβλεψη να λαμβάνονται υπόψη «τα δεδομένα αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης της βιοποικιλότητας». Ωστόσο, το Σχέδιο Δράσης δεν είναι σαφές ως προς τις δράσεις ή ενέργειες που απαιτούνται για να μπορέσει αυτό να επιτευχθεί. Συχνά απουσιάζουν βασικά δεδομένα, όμως υπάρχουν και άλλοι περιορισμοί όπως είναι η ανεπαρκής κατανόηση καλών πρακτικών ή σαφών ορισμών (π.χ. για τη φέρουσα ικανότητα μια προστατευόμενης περιοχής ως προς τον τουρισμό (5.4) ή της οικολογικής παροχής ενός υδάτινου συστήματος ως προς την εγκατάσταση ενός μικρού υδροηλεκτρικού φράγματος (5.6)). Η αποσαφήνιση τέτοιων θεμάτων θα πρέπει να προβλέπεται από το Σχέδιο Δράσης και θα μπορέσει να συμβάλει τελικά στην καλύτερη ενσωμάτωση της διατήρησης της βιοποικιλότητας στις διαφορετικές πολιτικές. - Με δεδομένες τις αλλαγές στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θα πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση κατά πόσο πράγματι διασφαλίζεται η διατήρηση της βιοποικιλότητας, και να προβλεφθεί η σχετική προσαρμογή των προδιαγραφών εκπόνηση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συμπληρωματικά με τη δράση που αφορά τις στρατηγικές εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων (5.1.3). Ειδικός στόχος 5.5 - Ως προς τη δράση 5.5.2, την οποία θεωρούμε άμεσης προτεραιότητας, σημειώνουμε ότι κατάλληλες διαχειριστικές πρακτικές όπως είναι η ανόρθωση δασών, και η αναγωγή πρεμνοφυών δασών σε σπερμοφυή, που θα μπορούσαν να συμπληρωθούν ως ενδεικτικές στο Σχέδιο Δράσης, καθώς ενισχύουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας αλλά και λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις που επιφέρει η κλιματική αλλαγή στα δασικά οικοσυστήματα. Η ανάγκη για υλοποίηση τέτοιων πρακτικών στη βάση αναθεωρημένων σχέδιων διαχείρισης δασών εντείνεται ακόμα περισσότερο όταν αφορούν ζώνες Εθνικών Πάρκων, όπως είναι για παράδειγμα η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς-Σουφλίου-Λευκίμης. - Η διατύπωση της δράσης 5.5.5 «Εφαρμογή μέτρων αειφορικής διαχείρισης δασών» να αναδιατυπωθεί ως «Εφαρμογή μέτρων αειφορικής διαχείρισης δασικών οικοσυστημάτων» ώστε να περιλαμβάνεται η διαχείριση και στα μεσογειακά δασικά οικοσυστήματα (μεσογειακά πευκοδάση, μακία, φρύγανα), που αποτελούν σημαντικό κομμάτι της βιοποικιλότητας της χώρας. Μέσα από τη διαχείρισης αυτή θα εξυπηρετηθούν πολλαπλοί σκοποί: προώθηση της διατήρηση της βιοποικιλότητας, περιορισμός των απειλών (πυρκαγιές, εκχερσώσεις κλπ), εφαρμογή αειφορικής απόληψης μη ξυλωδών δασικών προϊόντων και περιορισμός της απόληψης μη βιομηχανικής ξυλείας (καυσόξυλα, pellet) από τα παραγωγικά δάση της χώρας, τα οποία μπορούν να τροφοδοτήσουν την αγορά με καλής ποιότητας τεχνική ξυλεία, εφόσον τα κάποια από τα παραγωγικά δάση μπουν σε διαδικασία αναγωγής σε σπερμοφυή (δρυοδάση, δάση οξιάς). Επιπλέον δράση: - Προώθηση πιστοποιημένων συστημάτων αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων Ειδικός στόχος 5.6.5 - Ανεξάρτητα από τη σημασία της χαρτογράφησης ζωνών ευαισθησίας εντός των ΖΕΠ, μια τέτοια χαρτογράφηση δεν θα πρέπει να περιορίζεται στις ΖΕΠ αλλά να αφορά και περιοχές εκτός ΖΕΠ, όπως είναι μεγάλο μέρος της Θράκης, που είναι εξαιρετικά σημαντικές για την προστατευόμενη ή/και απειλούμενη ορνιθοπανίδα της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να προβλέπεται και η δημιουργία ζωνών αποκλεισμού.