• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ' | 9 Μαρτίου 2014, 02:10

    Γενικό σχόλιο: Όταν ένα νέο νομοθέτημα συντηρεί ή και αυξάνει την πολυπλοκότητα των διοικητικών διαδικασιών και τη γραφειοκρατία, που μπορεί αυτά να προέρχονται και από προηγούμενα νομοθετήματα, υποβαθμίζει τους λόγους έκδοσής του. Γιατί στα έχοντας υπόψη στην αρχή του Σχεδίου της Κ.Υ.Α. και στον αριθμό 23 αναφέρεται ότι από τις διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού; Ο υπάλληλος του Ο.Τ.Α. που θα δεχθεί κάποιο αίτημα για να πρωτοκολλήσει, ο προϊστάμενος του Ο.Τ.Α. που θα το χρεώσει, ο υπάλληλος του Ο.Τ.Α. που θα διενεργήσει τον τυπικό έλεγχο και θα συντάξει έγγραφο διαβίβασης προς τη Δ/νση Υδάτων, ο υπάλληλος της Δ/νσης Υδάτων που θα πρωτοκολλήσει το εισερχόμενο, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Υδάτων που θα το χρεώσει, ο υπάλληλος της Δ/νσης Υδάτων που θα ελέγξει το φάκελο και θα εισηγηθεί προς τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οδηγός υπηρεσιακού αυτοκινήτου που πιθανόν θα μεταφέρει τον αρμόδιο υπάλληλο για ενδεχόμενο επιτόπιο έλεγχο, ο υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που θα μεταφέρει στον Γενικό Γραμματέα τα σχετικά για υπογραφή, ο Γενικός Γραμματέας που θα ελέγξει και θα υπογράψει, ο υπάλληλος που θα αποστείλει το τελικό έγγραφο, ο κομιστής του εγγράφου στον ενδιαφερόμενο, όλοι αυτοί θα προσφέρουν κοινωφελή εργασία;