• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΠΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ' | 15 Ιανουαρίου 2010, 14:43

    Γενικές Παρατηρήσεις Η έμφαση που δίνει το ΥΠΕΚΑ στην αξιοποίηση των Α.Π.Ε, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση τους ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 20-20-20% μέχρι το 2020. Όμως η επίτευξη του Ευρωπαϊκού αλλά και του εθνικού στόχου για τη συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 40% (από 10% περίπου σήμερα) δεν είναι δυνατή χωρίς τη συνεισφορά της Γεωθερμίας που μπορεί να στηρίξει μονάδες πολλών MWe εγκαταστημένης ισχύος. Τα πλεονεκτήματα της Γεωθερμίας έναντι των άλλων Α.Π.Ε. είναι σημαντικά και συνοψίζονται παρακάτω: • Είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο και για 365 ημέρες το χρόνο. Αποτελεί μονάδα βάσης παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. • Οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής καταλαμβάνουν ελάχιστη επιφάνεια εδάφους για την ίδια εγκαταστημένη ισχύ συγκρινόμενη με αιολική ενέργεια και φωτοβολταϊκά. • Παρουσιάζει τη μικρότερη περιβαλλοντική όχληση. • Η αβαθής Γεωθερμία ή γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας, βρίσκεται σχεδόν παντού. • Η εξέλιξη της τεχνολογίας των Βελτιωμένων Γεωθερμικών Συστημάτων (E.G.S.) καθιστά δυνατή την ηλεκτροπαραγωγή από αυτά σχεδόν σε κάθε σημείο του πλανήτη. • Η αξιοποίηση της Γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας συμβάλει στην αύξηση της γεωργικής και γενικά της αγροτικής παραγωγής ειδικά σε νέες καλλιέργειες. • Η αξιοποίηση της δημιουργεί σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας. • Φυσικά έχει τις μικρότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, σε όλο το φάσμα της διαδικασίας αξιοποίησης της. Ένα ιδιαίτερα θετικό σημείο του σχεδίου νόμου αποτελεί η θερμική κάλυψη των θερμικών ενεργειακών αναγκών οικιών και Δημοσίων κτιρίων από Α.Π.Ε., μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται για πρώτη φορά οι Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας (Γ.Α.Θ.). Οι Γ.Α.Θ. αποτελούν τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο της Γεωθερμίας στη χώρα μας με ρυθμό ανάπτυξης κατά 100% ετησίως. Όμως επισημαίνεται μια σημαντική παράλειψη του σχεδίου νόμου αναφορικά με τη χρήση της Γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας στη θέρμανση και ψύξη πολλών εφαρμογών. Ήδη έχει συγκροτηθεί από το 2009 ειδική’’ Πλατφόρμα Τεχνολογίας για τη θέρμανση –ψύξη από Α.Π.Ε.’’ που περιλαμβάνει όλες τις Α.Π.Ε. και ειδικά για τη Γεωθερμία δημιουργήθηκε panel θέρμανσης – ψύξης από Γεωθερμία στο οποίο συμμετέχουμε. Η σημασία που δίδεται στη Γεωθερμία χαμηλής ενθαλπίας είναι μεγάλη και είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί στο νέο σχέδιο νόμου. Είναι γενική διαπίστωση ότι στη χώρα μας υφίσταται πολυνομία και φυσικά υπάρχει και στην περίπτωση αξιοποίησης της Α.Π.Ε. Είναι λοιπόν αναγκαίο το ΥΠΕΚΑ να προχωρήσει στην κωδικοποίηση αυτής της νομοθεσίας για τις Α.Π.Ε.. Ειδικές Παρατηρήσεις Άρθρο 2, παρ.1 ,δ: προτείνεται η προσθήκη της φράσης «ειδικά για το γεωθερμικό δυναμικό πρέπει να έχει γίνει κατηγοριοποίηση του υπό αξιοποίηση γεωθερμικού πεδίου με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Ν. 3175/2003 και τις εξ’ αυτού εκδοθείσες Υ.Α. και Κ.Υ.Α.». Άρθρο 2, παρ. 9, εδ. 2: το μέγεθος των 5 Mwe, που καθορίζεται για την εγκατεστημένη ισχύ των σταθμών που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς και εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, είναι πολύ μεγάλο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο εγκατασταθείς στη Μήλο γεωθερμικός πιλοτικός σταθμός ήταν 2 MWe. Προτείνεται όπως το όριο αυτό τεθεί στα 0,5 Mwe και να προστεθεί η φράση «…. Για όσο χρόνο οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου στο οποίο εντάσσονται». Επίσης στο ίδιο εδάφιο ζητούμε να διαγραφεί η αναφορά στο ΚΑΠΕ επειδή αυτό καλύπτεται από τη διατύπωση για τους ερευνητικούς φορείς. Άρθρο 3, παρ. 11: Η άδεια λειτουργίας των σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ να εξισωθεί με το χρονικό όριο της άδειας παραγωγής στα 25 χρόνια. Άρθρο 5: Παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις στην τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που δεν τεκμηριώνονται, όπως για παράδειγμα οι πολύ υψηλές τιμές για τα φωτοβολταϊκά (όταν οι τιμές των υλικών πέφτουν κατακόρυφα) και οι πολύ χαμηλές για τη γεωθερμία που μπορεί να συνεισφέρει πολύ στη συμμετοχή των Α.Π.Ε. σε στόχο 20-20-20 ως μονάδες βάσης. Ειδικά για τη Γεωθερμία γίνεται σημαντική αύξηση στην τιμή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά μόνο για σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ =< 0,5 MWe. Όμως οι σταθμοί αυτοί είναι σπάνιοι στη Γεωθερμία και δε μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στο στόχο 20-20-20 και εθνικό στόχο 40%. Προτείνεται λοιπόν όπως αναθεωρηθεί συνολικά η τιμολόγηση ώστε να εξισορροπηθούν οι τιμές για όλες τις Α.Π.Ε.. Ειδικά για τη Γεωθερμία, που είναι σημαντική εγχώρια Α.Π.Ε., προτείνεται όπως η τιμολόγηση προσεγγίσει τις τιμές που ισχύουν στην Ε.Ε., δηλαδή να υπάρξει ενιαία τιμή ανεξάρτητη από μέγεθος σταθμών. Πρόταση νέων άρθρων 1. Η γεωθερμική ενέργεια έχει την ιδιαιτερότητα του Γεωλογικού πόρου που απαιτεί σημαντική (τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήμα) ερευνητική προσπάθεια για να εντοπιστεί, μελετηθεί και δοθεί σε αξιοποίηση. Οι έρευνες αυτές περιέχουν και το στοιχείο της αβεβαιότητας ως προς τον εντοπισμό του πόρου. Έτσι πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναγνωρίσει το «Γεωλογικό ρίσκο» αυτό και έχουν καθιερώσει οικονομική κάλυψη του ως ποσοστό του κόστους των αποτυχημένων ερευνητικών εργασιών. Στη χώρα μας και μόνο για τη Γεωθερμία χαμηλής ενθαλπίας, υπάρχει αυτή η κάλυψη του γεωλογικού ρίσκου μέσα από τη χρηματοδότηση των ερευνών του ΙΓΜΕ το οποίο εντοπίζει τα πεδία, τα μελετά και τα αποδίδει στην αξιοποίηση. Ο εκμισθωτής του πεδίου παραλαμβάνει και αξιοποιεί και τις γεωτρήσεις που διάνοιξε το ΙΓΜΕ. Όμως για τη Γεωθερμία υψηλής ενθαλπίας δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα λόγω υψηλού κόστους ερευνών και είναι αναγκαία η πρόβλεψη κάλυψης μέρους του κόστους των αποτυχημένων γεωτρήσεων από την Πολιτεία. Προτείνεται όπως καταρχήν προβλεφθεί η κάλυψη του κόστους αυτού κατά 50%. 2. Πέραν της τιμής πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας είναι αναγκαίο να υπάρξουν και πρόσθετα οικονομικά κίνητρα για την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. Ειδικά για τη Γεωθερμία τέτοια οικονομικά κίνητρα μπορεί να είναι όλα η μερικά από όσα ισχύουν σε χώρες της Ε.Ε όπως : Μείωση ΦΠΑ για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε ηλεκτροπαραγωγή, θέρμανση – ψύξη για βιομηχανικές αγροτικές και οικιακές χρήσεις. Φοροαπαλλαγές ειδικά σε Γ.Α.Θ. Επιδοτήσεις Χαμηλότοκα δάνεια.