• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΥΡΙΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΠΟΙΖΩ' | 15 Ιανουαρίου 2010, 14:17

    Η ΕΚΠΟΙΖΩ πιστεύει ότι το παρόν ν/σ περιλαμβάνει σημαντικές καινοτομίες που είναι ιδιαίτερα θετικές για την προώθηση των ΑΠΕ. Ωστόσο, περιλαμβάνει και αρνητικές προβλέψεις οι οποίες με την αλόγιστη παροχή επιπλέον οικονομικών κινήτρων σε παραγωγούς από κάποιες μορφές ΑΠΕ, θα έχουν ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση των καταναλωτών αλλά εν τέλει και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Οι παρατηρήσεις μας αφορούν στα ακόλουθα άρθρα: ΑΡΘΡΟ 2, παραγ. 9 Το άρθρο αυτό,με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 4 του ν. 3468/2006, εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή άλλης διαπιστωτικής απόφασης εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. που χαρακτηρίζονται από την κείμενη νομοθεσία ως μη οχλούσες ή χαμηλής όχλησης δραστηριότητες, στους οποίους περιλαμβάνονται όλοι οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί (φ/β). Έτσι, φαίνεται ότι οι φ/β σταθμοί θα μπορούν χωρίς άλλες προϋποθέσεις να εγκαθίστανται παντού και άρα προωθείται η εγκατάστασή τους, ενώ π.χ. για αιολικούς σταθμούς απαιτείται να ακολουθηθεί όλη η αδειοδοτική διαδικασία που προβλέπεται. (Εκτός αν διευκρινιστεί ότι το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φ/Β που έχει εκδοθεί από τον υπουργό Ανάπτυξης θα εξακολουθήσει να ισχύει, και δεν θα επεκταθεί εντάσσοντας σ’ αυτό νέες εγκαταστάσεις) Το θέμα είναι όμως ότι η τιμή της kWh ενέργειας που προέρχεται από φ/β είναι περισσότερο από τετραπλάσια σε σχέση με την ενέργεια που προέρχεται από αιολικό σταθμό. Δεν μπορεί λοιπόν να προωθούνται ανεξέλεγκτα φ/β σταθμοί με πολύ μεγαλύτερη επίπτωση στο κόστος που θα κληθεί να καλύψει ο τελικός καταναλωτής, αλλά πρέπει να υπάρχει και να τηρείται σχεδιασμός για συγκεκριμένη ανώτατη εγκατεστημένη ισχύ από φβ, ώστε να υπάρχει το μέγιστο δυνατό όφελος για το σύστημα χωρίς υπέρμετρη επιβάρυνση για τον καταναλωτή. ΑΡΘΡΟ 4 Στο άρθρο αυτό, που τροποποιεί τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3468-2006 περί ένταξης και σύνδεσης νέων σταθμών στο Σύστημα, προβλέπεται ότι ο κάτοχος άδειας παραγωγής μπορεί να επιλέξει οι εγκαταστάσεις με τις οποίες συνδέεται στο Σύστημα να ανήκουν στην κυριότητά του (και όχι να περιέρχονται στον Κύριο του Συστήματος (ΔΕΗ) όπως ισχύει σήμερα) και μάλιστα να μπορεί να αρνηθεί τη σύνδεση νέου παραγωγού στον υποσταθμό!!! Προφανώς η διάταξη αυτή, χωρίς να επιφέρει καμία θετική επίπτωση, θα είναι επιβαρυντική τόσο στο περιβάλλον (πολλαπλές γραμμές μεταφοράς) όσο και στην οικονομία, αφού αυξάνεται το κόστος σύνδεσης νέων παραγωγών, κόστος που κάποια στιγμή, με τις πιέσεις που θα ασκηθούν από τους εμπλεκόμενους παραγωγούς, θα μεταφερθεί και αυτό στους καταναλωτές. ΑΡΘΡΟ 5 Τιμολόγια αγοράς της ενέργειας από ΑΠΕ Οι τιμές αγοράς της παραγόμενης ενέργειας, προβλέπονται σημαντικά αυξημένες για την ενέργεια που προέρχεται από θαλάσσια αιολικά πάρκα, για αιολικά <=50kW, για εγκαταστάσεις βιομάζας και για γεωθερμικούς σταθμούς και σταθμούς βιοαερίου μικρής ισχύος. Τόσο για τις παραπάνω περιπτώσεις όσο και για τις υπόλοιπες προβλέψεις του άρθρου αυτού του ν/σ, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις παρατίθενται χωρίς να υπάρχει καμία μελέτη ή αιτιολόγηση. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές που προβλέπονται αλλά και οι υπόλοιπες ρυθμίσεις φαίνονται αυθαίρετες. Ειδικότερα: α) Γιατί αυξάνεται κατά 50% η τιμή που δίνεται για την ενέργεια από υπεράκτια αιολικά πάρκα όταν υπάρχει ήδη εκδηλωμένο και σαφές μεγάλο ενδιαφέρον από επενδυτές για την κατασκευή θαλάσσιων αιολικών πάρκων στις σημερινές τιμές; β) η κατά 25% προσαύξηση των τιμολογίων των αιολικών που εγκαθίστανται σε μη διασυνδεδεμένα νησιά με αυτοτελές έργο σύνδεσής τους με το ηπειρωτικό σύστημα είναι εντελώς αυθαίρετη και ίσως επιζήμια για το δημόσιο συμφέρον, δεδομένου ότι ήδη και σ’ αυτή την περίπτωση υπάρχει διαγκωνισμός επενδυτών να πραγματοποιήσουν τέτοια έργα! Θα έπρεπε να προβλέπεται αποζημίωση για το συγκεκριμένο κόστος διασύνδεσης (που θα ενσωματώνεται στην ανά kWh τιμή για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο) και όχι αυθαίρετη προσαύξηση κατά 25%. γ) Προβλέπεται αναπροσαρμογή των τιμολογίων που προβλέπει το ν/σ αναλογικά με τη μεσοσταθμική μεταβολή των εγκεκριμένων τιμολογίων της ΔΕΗ. Τα τιμολόγια αυτά, όμως, ενσωματώνουν εκτός από την εμπορική τιμή της ενέργειας ακόμα το κόστος του συστήματος, το κόστος του δικτύου, όσο και τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας ενώ πλέον και τη ρήτρα καυσίμων. Δεν έχει επομένως κανένα οικονομικό νόημα να μεταβάλλονται οι τιμές που παίρνουν οι παραγωγοί από ΑΠΕ ανάλογα με τα συνολικά τιμολόγια της ΔΕΗ, ώστε για παράδειγμα να επωφελούνται οι παραγωγοί ΑΠΕ στην περίπτωση που ο Διαχειριστής προβεί σε αυξημένες επενδύσεις για τη βελτίωση του συστήματος ή του δικτύου ή στην περίπτωση που για εξωτερικούς λόγους αυξηθούν οι τιμές του πετρελαίου. Οι τιμές που δίνονται είναι ήδη ελκυστικές- απόδειξη το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για την υλοποίησή έργων ΑΠΕ- και αρκεί να παραμένουν σταθερές στη διάρκεια του χρόνου (ως παρούσα αξία), κάτι που θα μπορούσε να εξασφαλιστεί με την πρόβλεψη αναπροσαρμογής τους ανάλογα με τον μέσο πληθωρισμό ή κάποιο σχετικό δείκτη ή ακόμα και με ένα σταθερό συντελεστή της τάξης του 1% ετησίως. ΑΡΘΡΟ 5 παραγ. 4: Αποζημίωση προς τους παραγωγούς ΑΠΕ για περικοπές από το ΔΕΣΜΗΕ Η πρόβλεψη αυτή είναι απαράδεκτη, αφού θα επιφέρει αφενός υπέρμετρη επιβάρυνση του ΔΕΣΜΗΕ και τελικά του καταναλωτή για αναγκαίες περικοπές παραγωγής από ΑΠΕ που θα απαιτηθούν όταν προκύψει υψηλή διείσδυση αιολικής ενέργειας. Αντίθετα, για να εξυπηρετηθεί το δημόσιο συμφέρον αυτό που πρέπει να προβλεφθεί είναι ότι μέχρι ποσοστό 5% της συνολικά παραγόμενης ενέργειας σε ετήσια βάση μπορεί να περικόπτει ο ΔΕΣΜΗΕ την παραγωγή από ΑΠΕ χωρίς καμία αποζημίωση του παραγωγού. Αποζημίωση να δίνεται για τυχόν περικοπές πέραν του ορίου αυτού. Γιατί να πληρώσει ο καταναλωτής για μια ενέργεια που ΔΕΝ παραλήφθηκε ποτέ από τον Διαχειριστή, και μάλιστα στην υψηλή εγγυημένη τιμή;; Σίγουρα, με τις γενναιόδωρες τιμές που προβλέπονται με το παρόν σ/ν, τα επιχειρηματικά σχέδια των παραγωγών μπορούν να καλύψουν άνετα τυχόν απώλειες της τάξης του 5%, χωρίς οι επενδύσεις να καθίστανται μη ελκυστικές. Ζήτημα επίσης προς διευκρίνιση αποτελεί και ο τρόπος υπολογισμού αυτής της ενέργειας. ΑΡΘΡΟ 5 παραγρ 6:Κατάργηση της πρόβλεψη του ν.3734 για διαγωνιστική διαδικασία για αδειοδότηση νέων φβ σταθμών ισχύος άνω των 10MW Πιστεύουμε ότι με το ενδιαφέρον που υπάρχει για την κατασκευή νέων φ/β σταθμών, δεδομένων των γενναιόδωρων οικονομικών κινήτρων που έχουν δοθεί (μάλλον αλόγιστα, αν ληφθεί υπόψη η επιβάρυνση που επιφέρουν στο Ειδικό Τέλος ΑΠΕ και οι τιμές που ισχύουν πανευρωπαϊκά), η λύση της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί, καθώς θα μπορούσε η εφαρμογή της να αποδώσει καλύτερες τιμές για την ενέργεια που προέρχεται από φ/β προς όφελος του τελικού καταναλωτή. ΑΡΘΡΟ 6:Σύστημα για τις Εγγυήσεις Προέλευσης (ΕΠ) από ΑΠΕ Πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προβλέψεις, ώστε να επιτευχθεί τυχόν εμπορική αξία (από ΕΠ που εκδίδονται για ενέργεια που έχει ήδη λάβει ενίσχυση ή εγγυημένη τιμή) την οποία να μην καρπούται πάλι ο παραγωγός, αλλά να χρησιμοποιείται για τη μείωση του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ.