• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ' | 15 Ιανουαρίου 2010, 16:29

    Γενική παρατήρηση : Το Νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς λύνει ζητήματα που είχαν ανακύψει με το Ν. 3468/2006, όπως η περιβαλλοντική αδειοδότηση και οι χρήσεις γης. Απομένει βέβαια, αφού αποτελέσει Νόμο, η έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων που θα εξειδικεύουν τις διατάξεις του και από τις οποίες θα εξαρτηθεί η εφαρμογή του. Ειδικές παρατηρήσεις : • Αυστηρή τήρηση των προθεσμιών εντός των οποίων οφείλει να απαντήσει η δημόσια αρχή. Σε περίπτωση που τα υποβληθέντα στοιχεία είναι λανθασμένα, ή ελλιπή, η δημόσια αρχή να υποδεικνύει εγγράφως τη διόρθωση ή συμπλήρωση και να τρέχει εκ νέου η σχετική προθεσμία. Εάν η τασσόμενη από το νόμο προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η άδεια να θεωρείται ληφθείσα, με ευθύνη του αρμοδίου οργάνου. (ή : Να προβλεφθούν συνέπειες σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των τασσομένων προθεσμιών). • Τα μεγάλα έργα, που ο νόμος χαρακτηρίζει συγκροτήματα αιολικών πάρκων και τα οποία θεωρούνται ενιαία και έχουν και κοινή διασύνδεση, να εισαχθούν στο σύστημα και να εξετάζονται κατά προτεραιότητα, ώστε να επισπευσθούν οι διαδικασίες. • Να συνταχθεί μελέτη αποτίμησης του συνολικού κόστους, προκειμένου να υπάρξει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και σαφής κατανομή του ποσοστού που αναλογεί σε κάθε Α.Π.Ε. Ως προς τα Φωτοβολταϊκά, να γίνει διάκριση του ποσοστού-στόχου, ανάλογα με την κατηγορία των Φωτοβολταϊκών. • Οι επιχειρήσεις που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μεγαλύτερης από 100 kW σε εγκαταστάσεις τους όπου καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια και απασχολούν εργαζόμενους, να δύνανται να τιμολογούν τμήμα της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά συστήματα με το ισχύον κατά την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας οικιακό τιμολόγιο, σε περίπτωση που τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν εγκατασταθεί χωρίς να λάβουν πρόσθετη οικονομική ενίσχυση. • Αναπροσαρμογή των τιμών των Φωτοβολταϊκών, όπως και των λοιπών Α.Π.Ε., για τα έργα που αδειοδοτούνται από 01/01/2010. • Να ισχύει υψηλότερη εγγυημένη τιμή ενέργειας ανάλογα με την μορφή βιομάζας. • Να υπάρξει ρύθμιση για την εξασφάλιση όρων για την πώληση/ τροφοδοσία/προμήθεια αναβαθμισμένου βιοαερίου (βιομεθάνιου) και καθορισμός Εθνικού Προτύπου χαρακτηριστικών/ποιότητας αναβαθμισμένου βιοαερίου (βιομεθάνιου) για διοχέτευση του στο εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου (ΔΕΠΑ) ή για την χρήση του σαν καύσιμο κίνησης. • Οι επενδύσεις για μονάδες συμπαραγωγής από βιοαέριο (ή/και αναβάθμισης βιοαερίου) να μην επιδοτούνται. Με τον τρόπο αυτό και πολύτιμα κεφάλαια θα εξοικονομηθούν και να εξασφαλισθεί η είσοδος στον σημαντικό αυτόν τομέα υγιών και πραγματικά «πράσινων» επενδυτών. Εναλλακτικά προτείνεται να ισχύσουν συγκεκριμένες φοροαπαλλαγές για τις εταιρείες που υλοποιούν επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιομάζα (βιοαέριο) και που έχουν συσταθεί αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. • Να τροποποιηθεί η παρ. 5 του άρθρου 2, ώστε να δίνεται η δυνατότητα υπέρβασης της εγκατεστημένης ισχύος, μέχρι 20%, και η ρύθμιση αυτή να ισχύει και για τις ήδη εκδοθείσες άδειες. • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες για την έκδοση των αδειών να προβλέπονται στο ίδιο το άρθρο 3 παρ. 15 και να μην παραπέμπεται η ρύθμιση του θέματος με απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ. • Στις μεταβατικές διατάξεις θα πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη για τις εκκρεμούσες αιτήσεις, καθώς και για τις παλιές ανενεργές άδειες.