• Σχόλιο του χρήστη 'Τμήμα Υδροοικονομίας ΠΚΜ' | 12 Μαρτίου 2014, 14:57

    Σχετικά με την παρ.(2), σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση, όταν υποβάλλεται φάκελος αδειοδότησης, την τυπική πληρότητα φακέλου την εξετάζει η ίδια η υπηρεσία και πολλές φορές η γραμματεία της αρμόδιας υπηρεσίας. Στην προκειμένη περίπτωση, η οποία ομολογουμένως αποτελεί μοναδική περίπτωση στην Ελλάδα, έχει ανατεθεί κατά περίπτωση, με τον Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4071/12 σε υπηρεσίες δύο διοικητικών επιπέδων (ΟΤΑ Α΄ & ΟΤΑ Β΄ ) να επιτελέσουν έργο Γραμματειακής Υποστήριξης της κατά τόπου Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Συνεπώς τίθεται το ερώτημα, πως αντιλαμβάνεται η Κεντρική Διοίκηση τον ρόλο των ΟΤΑ Α & Β βαθμού, ως αυτόνομα διοικητικά επίπεδα που έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες ή ως Γραμματειακή Υποστήριξη διοικητικά ανωτέρω ιεραρχικών επιπέδων ; Αυτό είναι το παρόν και το μέλλον της σύγχρονης και αποκεντρωμένης Διοίκησης; Δημόσιας και Αυτοδιοικητικής; Στην παρ.(4) θα πρέπει να αποσαφηνιστεί πως εννοείται το πλαίσιο σχετικής συμφωνίας συνεργασίας βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Συμπεριλαμβάνεται και η προγραμματική Σύμβαση;