• Σχόλιο του χρήστη 'Τμήμα Υδροοικονομίας ΠΚΜ' | 12 Μαρτίου 2014, 14:15

    Στην παρ.2 η αναφορά στο Παράρτημα Ι είναι λανθασμένη. Στην παρ.(3) ο έλεγχος της ποιότητας ύδατος ανατίθεται σε αρμόδιες υπηρεσίες ενώ μέχρι σήμερα γινόταν με ευθύνη και κόστος του ενδιαφερόμενου. Με τη διάταξη αυτή επωμίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες πρόσθετη επιβάρυνση (αυτοψία, δειγματοληψία και ανάλυση δείγματος) η οποία έχει κόστος. Κατά την άποψη μας, ορθώς θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες και μόνον αυτές να προβαίνουν στον έλεγχο της ποιότητας του ύδατος, με τη διαφορά ότι στη διαδικασία αδειοδότησης ή ανανέωσης άδειας ο ενδιαφερόμενος να καταβάλει σχετικό παράβολο στην αρμόδια για τον έλεγχο υπηρεσία το ύψος του οποίου να δικαιολογεί τουλάχιστον την ανάλυση και τα μέσα που χρειάζονται (δοχεία, φορητό ψυγείο, κλπ). Επίσης θα πρέπει να αναγραφεί ρητά στη διαδικασία αδειοδότησης ότι όλες οι υδρευτικές γεωτρήσεις οφείλουν να διαθέτουν σχετική ανάλυση της ποιότητας νερού ως προαπαιτούμενο προκειμένου να τους χορηγηθεί η άδεια χρήσης νερού. Επίσης προτείνεται τα αποτελέσματα των αναλύσεων υδάτων που προκύπτουν από δειγματοληψία αρμόδιας υπηρεσίας να καταχωρούνται ηλεκτρονικά στο σύστημα Ε.Μ.Σ.Υ. έτσι ώστε το ΥΠΕΚΑ να έχει συνεχή και αξιόπιστα δεδομένα για την ποιότητα των υδάτων (υπόγειων και επιφανειακών) για όλη τη χώρα.