• Σχόλιο του χρήστη 'VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.' | 15 Ιανουαρίου 2010, 17:01

    VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΑΡΘΡΟ 2 § 4 Η προτεινόμενη προθεσμία για τη λήψη Άδειας Εγκατάστασης (60 μήνες από την έκδοση της Άδειας Παραγωγής) είναι εξαιρετικά μακρά και δεν συνάδει με το πνεύμα του νόμου, ο οποίος στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των Α.Π.Ε., αυξάνοντας μάλιστα τους εθνικούς στόχους για τη συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στο ενεργειακό μίγμα. Αντίθετα, θα ευνοήσει το φαινόμενο της εμπορευματοποίησης των Αδειών Παραγωγής που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Προτείνεται η διατήρηση του παρόντος καθεστώτος (24 μήνες). ΑΡΘΡΟ 2 § 2 Η έκδοση Άδειας Παραγωγής χωρίς εξασφαλισμένη δυνατότητα σύνδεσης με το Δίκτυο ή το Σύστημα καθιστά την υλοποίηση του έργου μη ορατή σε βραχυπρόθεσμη βάση, με αποτέλεσμα η Άδεια να μην χρησιμοποιείται ως μέσο για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο εκδόθηκε αλλά ως αντικείμενο εμπορίας. Θα ήταν επομένως σκόπιμο η έκδοση της Άδειας Παραγωγής να συνεπάγεται εξασφαλισμένη διαθεσιμότητα ηλεκτρικού χώρου για περιορισμένο χρονικό διάστημα (ενδεικτικά 24 μήνες). ΑΡΘΡΟ 2 § 5 (παράγραφος α) της τροποποιούμενης παραγράφου 5 του άρθρου 3 Ν. 3468/2006) Κατά τη διάρκεια μίας Άδειας Παραγωγής είναι πιθανό να σημειωθούν αλλαγές στην τεχνολογία των ανεμογεννητριών οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να συνδεθούν στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, ακόμα και αν αυτό έχει χαρακτηρισθεί ως κορεσμένο, χωρίς να διακυβεύεται η σταθερότητά του. Κατά συνέπεια, η ευχέρεια αύξησης της Εγκατεστημένης Ισχύος ή της Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μέχρι 10% χωρίς τροποποίηση της Άδειας Παραγωγής δεν θα πρέπει να αποκλείεται εκ προοιμίου για τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα αλλά θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση. Για το σκοπό αυτό, προτείνεται η θέσπιση διαδικασίας κατά την οποία ο Παραγωγός θα υποβάλλει στη ΡΑΕ αίτημα για τη διαπίστωση της έλλειψης αναγκαιότητας τροποποίησης της Άδειας Παραγωγής, το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία. Η ΡΑΕ θα διαπιστώνει την έλλειψη αναγκαιότητας τροποποίησης της Άδειας Παραγωγής εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του αιτήματος. ΑΡΘΡΟ 2 § 9 (παράγραφος 3 του τροποποιούμενου άρθρου 4 Ν. 3468/2006) Προτείνεται η θέσπιση διαδικασίας ακρόασης του Παραγωγού ως προαπαιτούμενο της εισήγησης του Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου προς τη ΡΑΕ αναφορικά με την άρνηση της σύνδεσης του σταθμού στο Σύστημα ή στο Δίκτυο. Η διαδικασία αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στον Παραγωγό να προσκομίσει τεχνικά στοιχεία τα οποία πιστοποιούν ότι ο σταθμός μπορεί να συνδεθεί χωρίς να διακυβεύεται η σταθερότητα του Συστήματος ή του Δικτύου. ΑΡΘΡΟ 5 § 3 Η επίτευξη των εθνικών στόχων του 2020 αξιοποιώντας μόνο τις γεωγραφικές περιοχές με υψηλό αιολικό δυναμικό θεωρείται δύσκολη έως αδύνατη με τις υπάρχουσες υποδομές (κορεσμένα ηλεκτρικά δίκτυα κλπ). Αντιθέτως, σε περιοχές μέσου & χαμηλού αιολικού δυναμικού (όπως π.χ. αυτές της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας κλπ) υπάρχει πλήθος διαθέσιμων δικτύων τα οποία είναι τελείως αναξιοποίητα όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση και φόρτισή τους με σταθμούς ΑΠΕ. Στοχεύοντας τόσο στην έγκαιρη όσο και στην οικονομικότερη σε εθνικό επίπεδο ανάπτυξη εγκαταστάσεων ΑΠΕ., προτείνεται να υπάρξει εξουσιοδοτική διάταξη, ώστε να δίνεται στον ΥΠΕΚΑ ένα πρόσθετο εργαλείο που μπορεί να το χρησιμοποιήσει στο μέλλον για να ενισχύσει τις θέσεις με χαμηλό αιολικό δυναμικό (μη βιώσιμες σήμερα), η υλοποίηση των οποίων αναμφίβολα θα απαιτηθεί για την επίτευξη των στόχων του 2020. Πιο αναλυτικά, προτείνεται να προστεθεί νέο εδάφιο β) στην παρ. παράγραφο 6 του άρθρου 13 του ν.3468/2006, ως εξής: «6. α…. β. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από αιτιολογημένη γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζεται επαύξηση της ισχύουσας τιμής της παραγόμενης ενέργειας από χερσαίες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας που αναπτύσσονται σε θέσεις χαμηλού αιολικού δυναμικού εντός Περιοχών Αιολικής Καταλληλότητας (ΠΑΚ), που έχουν καθοριστεί από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄2464/2008) όπως κάθε φορά ισχύει, με σκοπό την στήριξη της υλοποίησης αιολικών πάρκων στις προαναφερθείσες περιοχές. Η επαύξηση αυτή θα πρέπει είναι αντιστρόφως ανάλογη του δυναμικού των θέσεων αυτών εκπεφρασμένου σε ισοδύναμες ώρες λειτουργίας και να λαμβάνει υπ’ όψη την παραγωγική αποδοτικότητα των χρησιμοποιουμένων εξοπλισμών σε σχέση με μία προκαθορισμένη τιμή αναφοράς. Η έκδοση της απόφασης του ΥΠΕΚΑ δεν καταλαμβάνει τις εν ισχύ, κατά τη στιγμή έκδοσής της, συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας αιολικών πάρκων στις περιοχές ΠΑΚ. Η τροποποίηση των ορίων των περιοχών ΠΑΚ, μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης του ΥΠΕΚΑ, δεν επηρεάζει τις κατά το χρόνο εκείνο εν ισχύ συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας αιολικών πάρκων». ΑΡΘΡΟ 7 § 1 (εδάφιο (ι) και (ιι) της τροποποιούμενης παραγράφου Α.2 του άρθρου 25 Ν. 3468/2006 Η χρήση της λέξης «μέχρι» (ποσό μέχρι ποσοστού 1% στο εδάφιο (ι), ποσό μέχρι ποσοστού 0,5% στο εδάφιο (ιι)) είναι πιθανό να δημιουργήσει αμφιβολίες ως προς το εάν τα αναφερόμενα στο νόμο ποσοστά είναι δεσμευτικά για τον Διαχειριστή ή υφίσταται διακριτική ευχέρεια αυτού να αποδώσει οποιοδήποτε ποσό μέχρι του αναφερόμενου ποσοστού. Προτείνεται η αναδιατύπωση των εδαφίου (ι) και (ιι) ως εξής: «(ι) ποσό ίσο με ποσοστό 1% …» «(ιι) ποσό ίσο με ποσοστό 0,5% …» ΑΡΘΡΟ 9 Η απόφαση 49828/12.11.2008 (Παράρτημα II, Πίνακας A, Παράγραφος Γ) της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης (έγκριση του ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) η οποία έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση κατ’ των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 2742/1999, θέτει ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ ανεμογεννητριών 2,5 φορές τη διάμετρο της φτερωτής αυτών (2,5D). Προηγούμενα η απόφαση για την απόσταση προέκυπτε αποκλειστικά από την τεχνική αξιολόγηση των ειδικών χαρακτηριστικών των έργων από ειδικούς επιστήμονες. Η εφαρμογή του παραπάνω περιορισμού επιφέρει τις ακόλουθες συνέπειες:  Σε δεδομένο χώρο μπορούν πλέον να εγκατασταθούν λιγότερες ανεμογεννήτριες από πριν και συνεπώς μπορεί να παραχθεί λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια από τον άνεμο. Το τελευταίο αποτελεί συμβιβασμό στην εκμετάλλευση των εθνικών φυσικών πόρων. Η μέση απόσταση μεταξύ ανεμογεννητριών που έχουν ήδη εγκατασταθεί στην Ελλάδα, όπως προέκυψε από τεχνικές μελέτες, ισούται με 2,2D και σε ορισμένα έργα φτάνει σε 1,6D. Με τον περιορισμό 2,5D η έκταση που θα απαιτείται για την εγκατάσταση δεδομένου αριθμού ανεμογεννητριών θα είναι μεγαλύτερη κατά 14% σε σύγκριση με το παρελθόν.  Αρκετά έργα ήδη υπό ανάπτυξη αναμένεται να μετατραπούν σε μη επικερδή και επομένως μη ελκυστικά για τους επενδυτές. Το συγκεκριμένο προκύπτει διότι είτε ο αριθμός των ανεμογεννητριών που μπορεί να εγκατασταθεί σε δεδομένη έκταση θα πρέπει να μειωθεί είτε οι ανεμογεννήτριες θα πρέπει να εγκατασταθούν και σε περιοχές χαμηλότερου αιολικού δυναμικού προκειμένου να επιτύχουν τις απαιτούμενες αποστάσεις, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αποδοτικότητα των έργων.  Περίπου 75% των έργων που ήδη κατέχουν Άδεια Παραγωγής έχουν σχεδιαστεί με αποστάσεις μικρότερες από 2,5D και πλέον θα πρέπει να επαναλάβουν την αδειοδοτική διαδικασία, το οποίο θα επιφέρει επιπλέον καθυστέρηση στην υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η εφαρμογή του περιορισμού 2,5D θέτει σε κίνδυνο την προσπάθεια για επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων. Επιπρόσθετα, η καθυστέρηση υλοποίησης έργων που πρέπει να επαναλάβουν την αδειοδοτική διαδικασία σε συνδυασμό με το γεγονός πως σημαντικός αριθμός έργων θα μετατραπούν σε λιγότερο επικερδή (αν όχι μη επικερδή) θα υπονομεύσει την προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων με προφανείς συνέπειες για την εθνική οικονομία. Προτείνεται η κατάργηση του ως άνω περιορισμού, ούτως ώστε ο προσδιορισμός της απόστασης μεταξύ ανεμογεννητριών να παραμείνει μέρος της τεχνικής αξιολόγησης του κάθε έργου βασισμένη σε αντικειμενικά κριτήρια:  Ανεμολογικές συνθήκες κάθε περιοχής  Τύποι ανεμογεννητριών και προδιαγραφές αυτών  Μορφολογία περιοχής εγκατάστασης ανεμογεννητριών Η προτεινόμενη προσέγγιση υιοθετείται επίσης από επενδυτές και δημόσιους φορείς και ακολουθείται από το σύνολο των υπόλοιπων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Προτείνεται η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο όλης της νομοθεσίας που αφορά στις Α.Π.Ε.