• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ' | 12 Μαρτίου 2014, 15:13

    Τα υδροηλεκτρικά και αντλησοταμιευτικά έργα συνήθως υπάγονται σε πέραν του ενός Α’ βάθμιου ΟΤΑ, κάποιες φορές και σε παραπάνω από έναν Β’βάθμιο ΟΤΑ. Ως εκ τούτου, προτείνεται σαφής ορισμός των Β’βάθμιων ΟΤΑ ως Υπηρεσία Υποδοχής των Αιτήσεων. Στη δε περίπτωση που το έργο υπάγεται σε παραπάνω από έναν Β’βάθμιο ΟΤΑ, ως Υπηρεσία Υποδοχής να ορίζεται ο Β’βάθμιος ΟΤΑ στον οποίο υπάγεται ο χώρος του σημείου υδροληψίας. Ακόμη, η διαδικασία όσο αναφορά στα χρονικά όρια όπως περιγράφεται στο σχέδιο νόμου έχει ως εξής: 1. Υποβολή Αίτησης στον οικείο ΟΤΑ (Υπηρεσία Υποδοχής) 2. Έλεγχος τυπικής πληρότητας εντός 10 εργάσιμων ημερών 3. Προώθηση στην αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (Διεύθυνση Υδάτων) 4. Έκδοση απόφασης εντός 60 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του φακέλου στην Αδειοδοτούσα Αρχή. Η ως άνω διαδικασία δεν ορίζει το μέγιστο χρονικό όριο για το βήμα (3), γεγονός που αφήνει περιθώρια για καθυστερήσεις οφειλόμενες σε μη έγκαιρη προώθηση των Αιτήσεων. Προτείνεται: Μέγιστο χρονικό περιθώριο από την Υποβολή της Αίτησης έως και την προώθησή της στον αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή: 15εργάσιμες ημέρες. Στη δε περίπτωση που παρατηρηθεί καθυστέρηση προώθησης της Αίτησης, ο αιτούμενος να έχει δικαίωμα απευθείας υποβολής της Αίτησης στην Αδειοδοτούσα Αρχή.