• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΛΑΠΑΣ' | 12 Μαρτίου 2014, 19:29

    Άρθρο 4 § 2 Ένα θέμα το οποίο προκαλεί σημαντική καθυστέρηση στην έκδοση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενης υδροληψίας είναι το ότι ο φάκελος με τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθεί στον οικείο Ο.Τ.Α., ο οποίος μετά από έλεγχο να τον διαβιβάσει στην Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ). Με δεδομένο το φόρτο εργασίας που υπάρχει στις υπηρεσίες των δήμων, ιδιαίτερα μετά το πρόγραμμα ΄΄ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ΄΄, και αφού ότι έλεγχος και να πραγματοποιηθεί από τους υπαλλήλους των δήμων, οι υποθέσεις θα επανελεγχθούν από την ΑΑΑ, η εν λόγω πρακτική μόνο καθυστερήσεις επιφέρει. Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε οι υποθέσεις για τη λήψη άδειας χρήσης νερού να κατατίθενται απευθείας στην ΑΑΑ και όχι να καταλήγουν εκεί δια μέσω των Ο.Τ.Α. μετά από πολλούς μήνες καθυστέρηση. Άρθρο 4 § 3 Η τελευταία πρόταση της εν λόγω παραγράφου στην ουσία δίνει στον ελεγκτή υπάλληλο τη δυνατότητα να απαιτεί από το φορέα του έργου την υποβολή οποιουδήποτε δικαιολογητικού κρίνει εκείνος αναγκαίο, επιπλέον των καθορισμένων δικαιολογητικών από την ΚΥΑ.. Δίνει δηλαδή τη δυνατότητα διαφορετικής ερμηνείας της νομοθεσίας, ανάλογα με το πώς αντιλαμβάνεται τα πράγματα ο κάθε υπάλληλος. Αυτό θα οδηγήσει στο διαχωρισμό των υπαλλήλων σε αυστηρούς και μη αυστηρούς και κατ’ επέκταση τις Αρμόδιες Αδειοδοτούσες Αρχές σε αυστηρές και μη αυστηρές. Θεωρώ λοιπόν αναγκαίο τον αυστηρό καθορισμό των απαιτούμενων για κάθε περίπτωση δικαιολογητικών από την ΚΥΑ, προς αποφυγή παρερμηνειών και άσκοπων διαφωνιών, μεταξύ μελετητών και υπαλλήλων. Μου έχουν τύχει περιπτώσεις που η διαδικασία αδειοδότησης υφιστάμενης υδροληψίας έχει ξεπεράσει τα 3 χρόνια με πλούσια αλληλογραφία μα την Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή. Στο διάστημα αυτό κάποια από τα δικαιολογητικά θεωρήθηκε ότι θέλουν επικαιροποίηση και αναγκάστηκα να εκδώσω νέα και να τα επανυποβάλλω. Θεωρώ σκόπιμο στην παρούσα ΚΥΑ να ληφθεί μέριμνα ώστε δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί να μην επαναιτούνται επικαιροποιημένα, γιατί η διαδικασία δε θα τελειώσει ποτέ.