• Σχόλιο του χρήστη 'ADEMCO A.E.' | 15 Ιανουαρίου 2010, 17:24

    Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ, Επιθυμούμε, κατ’ αρχήν, να σας συγχαρούμε για το σχέδιο νόμου έχετε παρουσιάσει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από την ανάληψη των καθηκόντων σας καθώς και για την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να το θέσει σε δημόσια Διαβούλευση στην οποία συμμετέχουμε με το παρόν καταθέτοντας τις θέσεις μας. O Όμιλος SUZLON, του οποίου θυγατρική είναι η εταιρεία μας, είναι ένας εκ των πέντε μεγαλυτέρων Κατασκευαστικών Οίκων Ανεμογεννητριών σε παγκόσμιο επίπεδο με έδρα την Ινδία και την Δανία και με εγκαταστημένη βάση περίπου 6.000MW ανεμογεννητριών σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο ιδιοκτησίας μας όσο και ιδιοκτησίας μεγάλων ομίλων του εξωτερικού. Ο Όμιλος μας τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με ένα φιλόδοξο πλάνο εγκατάστασης αιολικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της τάξεως των 700MW για τις οποίες έχουμε ήδη καταθέσει την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και στο Υπουργείο σας τις σχετικές αιτήσεις οι οποίες είναι σε στάδιο αξιολόγησης ΠΠΕΑ αφού έχουν ήδη λάβει την προκαταρκτική έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής. Η δραστηριοποίησή μας αυτή, μας έχει κάνει κοινωνούς των πολύπλοκών προβλημάτων που υπάρχουν στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στην Χώρα και επιθυμούμε να εκφράσουμε την αισιοδοξία μας ότι με το νέο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, μεγάλο μέρος αυτών αντιμετωπίζεται προς την σωστή κατεύθυνση. Παραταύτα, έχοντας μελετήσει εις βάθος τον τρόπο ανάπτυξης της εγχώριας αγοράς και των φιλόδοξων στόχων αυτής και βλέποντας την συγκριτικά με άλλες χώρες στις οποίες έχουν αναπτυχθεί με επιτυχία οι ΑΠΕ, επιτρέψτε μας να σας καταθέσουμε μια πρόταση-τομή η οποία πιστεύουμε ότι θα διευκολύνει τις δυνάμεις της κοινωνίας και της αγοράς προς την γρήγορη υλοπόιηση έργων που έχουμε τόσο ανάγκη. Πιο συγκεκριμένα, η επίτευξη των εθνικών στόχων πηγαίνοντας προς το 2020 έχει εκτιμηθεί ότι αναφορικά με την αιολική ενέργεια, είναι της τάξεως των 10.000MW. Η επίτευξη αυτού του στόχου κρίνεται εξαιρετικά δυσχερής εάν περιοριστούμε μόνο σε περιοχές υψηλού αιολικού δυναμικού. Η εμπειρία μέχρι σήμερα έχει δείξει ότι η ανάπτυξη της πλειοψηφίας των αιολικών σταθμών έχει γίνει εντός του λεγόμενου «μετώπου του Αιγαίου», το οποίο συμπεριλαμβάνει την ανατολική πλευρά της χώρας και των νησιών (Θράκη, Εύβοια, Βοιωτία, Αργολίδα, Λακωνία, Κρήτη, νησιά κλπ). Το στοιχείο αυτό είναι εύλογο εφόσον σε αυτές τις περιοχές εντοπίζεται το καλύτερο αιολικό δυναμικό της Χώρας, το οποίο όμως έχει δημιουργήσει μια σειρά παρενεργειών τόσο σε τεχνικό επίπεδο (βλ. δημοσίως εκπεφρασμένες ανησυχιες του ΔΕΣΜΗΕ, που καλείται να διαχειριστεί έκχυση μεγάλων ποσοτήτων αιολικής ισχύος που μεταβάλλονται ομοιόμορφα και συγχρονισμένα) όσο και σε κοινωνικό επίπεδο (βλ. αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών σε φαινόμενα υπεσυσσώρευσης αιτήσεων). Άποψη της εταιρείας μας, όπως αυτή έχει εκφραστεί και στην πράξη με το σύνολο των αιτήσεων που έχει υποβάλλει για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών είναι ότι η γεωγραφική διασπορά των έργων ΑΠΕ (κυρίως των αιολικών εγκαταστάσεων) σε περιοχές με διαφορετικά ‘ανεμολογικά μέτωπα’, θα έχει ευεργετικές επιπτώσεις στο ποσοστό της συνολικά εγκαταστημένης ισχύος το οποίο θα δύναται να θεωρηθεί ως «εγγυημένη» (Capacity Credit) επιτρέποντας έτσι την ομαλή ενσωμάτωση αιολικής ισχύος μεγάλης κλίμακας στο Σύστημα. Επιπρόσθετα, ένα από τα βασικά προβλήματα στην ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Χώρα είναι η έλλειψη επαρκών υποδομών σε περιοχές υψηλού αιολικού δυναμικού, με κύρια αναφορά στα δίκτυα-κορμούς ΥΤ, μέσω των οποίων θα απορροφηθεί η παραγόμενη ισχύς. Αντιθέτως, σε περιοχές μέσου & χαμηλού αιολικού δυναμικού (όπως π.χ. αυτές της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ηπείρου κλπ) υπάρχει πλήθος διαθέσιμων δικτύων τα οποία είναι τελείως αναξιοποίητα όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση και φόρτισή τους με σταθμούς ΑΠΕ ενώ αυτά δύνανται να συμβάλλουν αποφασιστικά στην έγκαιρη και στην οικονομικότερη σε εθνικό επίπεδο ανάπτυξη εγκαταστάσεων ΑΠΕ. Μοναδικό εργαλείο για την ενθάρυνση υλοποίησης τέτοιων έργων είναι η τιμολογιακή πολιτική των αιολικών σταθμών. Προτείνεται λοιπόν συγκεκριμένα να περιληφθεί στο νέο σχέδιο νόμου, διάταξη η οποία θα εξουσιοδοτεί τον υπουργό ΥΠΕΚΑ να θεσπίσει μέσω Υπ. Αποφάσεως, πρόσθετα κίνητρα επί των προβλεπόμενων στον νόμο τιμολογίων για την στήριξη των επενδύσεων χαμηλού και μέσου αιολικού δυναμικού σε περιοχές ΠΑΚ (και όχι σε περιοχές ΠΑΠ οι οποίες σύμφωνα με το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ είναι οι πιο ανεμώδεις περιοχές της χώρας όπου δεν πρέπει να ευνοούνται έργα χαμηλού αιολικού δυναμικού για ευνόητους λόγους). Πιο συγκεκριμένα, η διάταξη η οποία έχει συζητηθεί στον κλάδο και προτείνουμε και εμείς να ενσωματωθεί στον νέο νόμο έχει ως ακολούθως: “ Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από αιτιολογημένη γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζεται επαύξηση της ισχύουσας τιμής της παραγόμενης ενέργειας από χερσαίες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας που αναπτύσσονται σε θέσεις χαμηλού αιολικού δυναμικού εντός Περιοχών Αιολικής Καταλληλότητας (ΠΑΚ), που έχουν καθοριστεί από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄2464/2008) όπως κάθε φορά ισχύει, με σκοπό την στήριξη της υλοποίησης αιολικών πάρκων στις προαναφερθείσες περιοχές. Η επαύξηση αυτή θα πρέπει είναι αντιστρόφως ανάλογη του δυναμικού των θέσεων αυτών εκπεφρασμένου σε ισοδύναμες ώρες λειτουργίας και να λαμβάνει υπ’ όψη την παραγωγική αποδοτικότητα των χρησιμοποιουμένων εξοπλισμών σε σχέση με μία προκαθορισμένη τιμή αναφοράς. Η έκδοση της απόφασης του ΥΠΕΚΑ δεν καταλαμβάνει τις εν ισχύ, κατά τη στιγμή έκδοσής της, συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας αιολικών πάρκων στις περιοχές ΠΑΚ. Η τροποποίηση των ορίων των περιοχών ΠΑΚ, μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης του ΥΠΕΚΑ, δεν επηρεάζει τις κατά το χρόνο εκείνο εν ισχύ συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας αιολικών πάρκων»”. Διευκρινίζεται δε ότι το πεδίο εφαρμογής της πρότασή μας αφορά έργα χαμηλού μεν αλλά αξιοποιήσιμου αιολικού δυναμικού (σε όρους ταχύτητας ανέμου μεταξύ 5,0 και 6,5m/s) τα οποία υλοποιούνται κατά κόρον σε άλλες αναπτυγμένες χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία κλπ. ενώ η προτεινόμενη από εμάς αύξηση σε καμμία περίπτωση δεν προτείνουμε να ξεπεράσει ακόμα και για τις οριακότερες των επενδύσεων την τιμή που προβλέπεται για τις περιπτώσεις των μη διασυνδεδεμένων νησιών με αυτόνομη ηλεκτρική σύνδεση στο ηπειρωτικό σύστημα. Στην περίπτωση δε που η πρότασή μας τύχει ευνοικής αποδοχής από τον νέο νόμο, έχουμε επεξεργαστεί και είμαστε σε θέση να σας προτείνουμε συγκεκριμένες μεθοδολογίες με τις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος καταστρατήγησης του σκεπτικού του σας από τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς αλλά αντιθέτως να τους ενθαρύνει στην εγκατάσταση εξοπλισμών οι οποίοι με τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας θα αξιοποιούν στο μέγιστο βαθμό το διαθέσιμο αιολικό δυναμικό των έργων τους ακόμα και αν αυτό συνεπάγεται αυξημένου κόστους επενδύσεις ανά μονάδα εγκαταστημένης ισχύος. Τέλος, επιθυμούμε να σας κάνουμε άλλη μια επισήμανση αναφορικά με τον νεό νόμο η οποία αφορά την ομαλή εξέλιξη των έργων υπό αδειδότηση και ιδιαίτερα αυτών που είναι σε στάδιο ΠΠΕΑ όπως είναι και τα έργα της εταιρείας μας. Πιο συγκεκριμένα, ως συνέπεια της κατάργησης της ΠΠΕΑ (πρόβλεψη με την οποία συμφωνούμε απόλυτα) ελλοχεύει ο κίνδυνος οι αρμόδιες για γνωμοδότηση Υπηρεσίες (αρχαιολογίες, στρατός, δασαρχεία κλπ) προς τις οποίες έχουν ήδη αποσταλεί ερωτήματα από τις περιβαλλοντικές Υπηρεσίες (ΠΕ.ΧΩ., ΕΥΠΕ κλπ) να επιστρέψουν αναπάντητα τα ερωτήματα ζητώντας να γνωμοδοτήσουν επί της οριστικής ΜΠΕ. Κάτι τέτοιο θα καταστρατηγούσε το σκεπτικό του νέου νόμου, θα δημιουργούσε σύγχυση και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και θα έδινε τροφή στην κακώς νοούμενη γραφειοκρατία. Ζητούμε λοιπόν στις μεταβατικές διατάξεις που θα ποτείνετε, να αναφέρεται ρητά ότι «Ερωτήματα προς γνωμοδότηση από τις προβλεπόμενες υπηρεσίες για την έκδοση ΠΠΕΑ τα οποία εκκρεμούν κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου οφείλουν να περαιωθούν εντός του χρόνου που προβλεπόταν κατά την διαβίβασή τους, σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθούν ως θετικά και δεν θα υφίσταται υποχρέωση της περιβαλλοντικής αρχής να ερωτηθούν ξανά κατά το στάδιο υποβολής της ΜΠΕ». Κυρία Υπουργέ, επιθυμούμε κλείνοντας να ευχηθούμε καλή δύναμη και επιτυχία στο δύσκολο έργο σας και δεσμευόμαστε να είμαστε αρωγοί σε αυτό ώστε να καταστεί πραγματικότητα το όραμά τόσο το δικό σας όσο και του Πρωθυπουργού για Πράσινη ανάπτυξη στην Χώρα μας. Μετά τιμής Παναγιώτης Λαδακάκος Διευθύνων Σύμβουλος ADEMCO A.E.