• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ' | 13 Μαρτίου 2014, 13:58

    ΠΑΡ.2: Θα πρέπει να οριστεί σαφώς ο Ο.Τ.Α. στον οποίο θα υποβάλλεται ο φάκελος και όχι ο Α΄ ή ο Β΄ βαθμού, όπως αναφέρεται στο σχέδιο της ΚΥΑ. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί ο τρόπος που θα ελέγχεται και θα διαπιστώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στη αίτηση. Αν απαιτείται επιτόπιος έλεγχος, το 10ήμερο για την ολοκλήρωση του ελέχου από την υπηρεσία υποδοχής είναι χρόνος εκτός πραγματικότητας. Σε κάθε περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών υποδοχής, του πλήθους των αιτήσεων και του φόρτου εργασίας, οι 10 ημέρες είναι χρόνος ανέφικτος για την ορθή ολοκλήρωση της διαδικασίας "τυπικού" ελέγχου.