• Σχόλιο του χρήστη 'Θεοφάνης Χατούπης' | 13 Μαρτίου 2014, 13:39

    Στην παράγραφο 3 και σε ότι έχει να κάνει με την συμβατότητα του έργου με το Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης, επισημαίνεται ότι: 1. Θα πρέπει να δημοσιευτούν και να είναι προσβάσιμα στο διαδίκτυο σε μορφή CAD (ή SHP) και με κοινή αναφορά συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87 οι σχετικοί χάρτες των επιμέρους Υδατικών Συστημάτων & Λεκανών Απορροής (υπόγειων και επιφανειακών), ώστε να είναι σαφή και κοινός αποδεκτά τα όρια στον φορέα, μελετητή και αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Υδάτων). Τα σημερινά δεδομένα στο διαδίκτυο σε μορφή αρχείων google earth έχουν τεράστιες αποκλίσεις και λάθη και είναι αναξιόπιστα κυρίως στα όρια των λεκανών. 2. Δεν καθορίζεται ο ρόλος των παλαιών κανονιστικών αποφάσεων που αφορούν τα απαγορευτικά και περιοριστικά μέτρα (αποφάσεις Νομάρχη) ως προς τα εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης και την ισχύ τους για την έκδοση νέων αδειών. Οι παλιές κανονιστικές αποφάσεις (πριν το 2003) δεν συμβαδίζουν με τις σχετικές ΚΥΑ 43504 (ΦΕΚ 1784/20-12-05) και 150559 ΚΥΑ (ΦΕΚ1440Β/16-6-2011) πόσο μάλλον με τη παρούσα νέα προς διαβούλευση. Κρίνεται αναγκαία με βάση τα Εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης να θεσπιστούν νέα σαφή Απαγορευτικά και Περιοριστικά Μέσα για την προστασία του υδατικού δυναμικού για κάθε περιοχή με αναλυτικά και προσβάσιμα χωροταξικά δεδομένα στο κοινό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ '87 στο διαδίκτυο. Στην παράγραφο 4 κρίνεται σκόπιμη και πριν την έκδοση απόφασης απόρριψης σχετικής άδειας, να κοινοποιείται σχετικό έγγραφο στον ενδιαφερόμενο ή/και στον μελετητή, ώστε με τυχόν διευκρινήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία να προκύπτουν νέα δεδομένα που να επιτρέπουν την έκδοση της σχετικής άδειας. Με δεδομένη την ασάφεια των ορίων των Εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης και τα λάθη που τυχόν παρουσιάζουν, μπορεί θα δημιουργηθούν αναιτιολόγητες αποφάσεις απόρριψης και μεγάλη γραφειοκρατική καθυστέρηση επανυποβολής φακέλου με νέα ορθά στοιχεία. Στο σχετικό έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας ενδεχομένως να γίνονται προτάσεις για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων (π.χ. αλλαγή θέσης, μείωση ποσότητας χρήσης νερού, τροποποίηση τεχνικών χαρακτηριστικών) που να καθιστούν δυνατή την έκδοση της σχετικής άδειας εκτέλεσης ή και χρήσης.