• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΒΕΦΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ' | 13 Μαρτίου 2014, 14:40

    Η εξέταση αιτήσεων για την χορήγηση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδάτινων πόρων, καθώς και η επιβολή μέτρων και κυρώσεων για την προστασία των υδάτων αποτελούν αρμοδιότητα του τμήματος διαχείρισης υδάτων της Δ/νσης Βιομηχανίας Ενέργειας & ΦΠ της Περιφέρειας, σύμφωνα με την παράγραφο Γα του άρθρου 186 του Κεφαλαίου Ε΄ του Ν.3852/2010. Συνεπώς η προτεινόμενη διαδικασία αδειοδότησης αντίκειται στον βασικό νόμο που καθορίζει την αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και επιπλέον δεν υφίσταται η έννοια του "τυπικού" ελέγχου. Ως εκ τούτου ο έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας ενώ η Αποκεντρωμένη διοίκηση θα πρέπει να έχει την επιστασία ώστε να αφιερωθεί στην επικαιροποίηση του Διαχειριστικού Σχεδίου όπως προβλέπεται από τον Ν.3199/2003. Επίσης θα πρέπει να θεσπιστεί παράβολο για την υποβολή καταγγελιών πολιτών, καθώς παρατηρείται το φαινόμενο της επίλυσης προσωπικών διαφορών μέσω των Υπηρεσιών με βάση την αδειοδότηση υδροληψιών.