• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΣ' | 13 Μαρτίου 2014, 19:03

    Ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων και καταχώρισης όλων των στοιχείων Με δεδομένο ότι ο αγροτικός τομέας φέρει το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης ύδατος σε ποσοστά που ξεπερνούν το 80% μοναδικός τρόπος καταγραφής, αδειοδότησης, παρακολούθησης και επικαιροποίησης των εκατοντάδων χιλιάδων υδροληψιών γεωργικής χρήσης είναι η δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων και καταχώρισης όλων των στοιχείων όπως είδη λειτουργεί από το ΥΠΕΚΑ για άλλες δραστηριότητες (αυθαίρετα κλπ). Η ηλεκτρονική διαχείριση όλων των υδροληψιών είναι προφανές ότι είναι η μόνη ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος. Η πρόσβαση στην φόρμα αυτή θα πρέπει ναι γίνεται από πιστοποιημένο χρήστη κατά τα πρότυπα της τακτοποίησης των αυθαιρέτων και να είναι (αν είναι εφικτό) συνδεδεμένη με το ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) ώστε να αντλούνται στοιχεία αυτόματα από αυτό. Στην φόρμα αυτή εύκολα (με τις συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87) μπορεί να δίνεται η θέση της γεώτρησης και όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως οι κωδικοί ΟΣΔΕ των αγροτεμαχίων που αρδεύονται από την γεώτρηση (απαραίτητο για τους γεωργούς) για όλους του (συν)χρήστες με τα στοιχεία τους, οι αιτούμενες ποσότητες νερού όπως αυτές θα υπολογίζονται από την μελέτη άρδευσης, κλπ. Τα οφέλη από την ηλεκτρονική υποβολή είναι προφανώς κατανοητά σε όλους και δεν χρειάζεται να αναφερθούν. Σημειώνεται τι οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι αδύνατο να μπορέσουν να διεκπεραιώσουν σε λογικό χρόνο όλο τον όγκο των φακέλων (που υπολογίζονται σε 200.000). Πολύ δε περισσότερο την απαραίτητη επικαιροποίηση που κάθε χρόνο απαιτείται από την γεωργική δραστηριότητα (αλλαγές στην θέση των καλλιεργούμενων κτημάτων των καλλιεργειών κλπ) όπως αυτές κάθε χρόνο δηλώνονται στο ΟΣΔΕ. Η εκτύπωση της αίτησης – δήλωσης ηλεκτρονικά (με τον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής) πρέπει να αποτελεί μέρος του φυσικού φακέλου που θα υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία (ή θα διατηρείται από τον ενδιαφερόμενο για μελλοντικό έλεγχο) και θα συμπεριλαμβάνει: 1. Την Αίτηση – δήλωση όπως θα εκτυπώνεται από την φόρμα 2. Αντίγραφο Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ). 3. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή άλλο παραστατικό νομιμότητας της γεώτρησης. 4. Μελέτη υπολογισμού των πραγματικών αναγκών σε νερό των καλλιεργειών ανά αγροτεμάχιο (που θα περιλαμβάνει αναγκαστικά και αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας του αρδευτικού νερού). Σημειώνεται ότι με την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής θα είναι δυνατή η επικαιροποίηση κάθε χρόνο με βάση τις αλλαγές που δηλώνονται στο ΟΣΔΕ, στα πλαίσια πάντα των περιορισμών των Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ (συνολικές ποσότητες νερού, μεταφορά νερού σε άλλες περιοχές -κτήματα κλπ) του «ηλεκτρονικού φακέλου» της δραστηριότητας (διαφορετικά αγροτεμάχια, μεταβολές στην ποιότητα του νερού κλπ.). Από την ίδια φόρμα θα μπορεί να εκτυπωθεί και η άδεια χρήσης. Η παραπάνω ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες - Γεωτεχνικούς κατ΄ αναλογία της διαδικασίας τακτοποίησης των αυθαίρετων κτισμάτων. Χρύσανθος Κωστάκος Γεωπόνος