• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ' | 14 Μαρτίου 2014, 07:18

    Β. ΑΡΘΡΟ 4. α) Άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να καθοριστεί ένας και μόνον φορέας υποδοχής των Αι-τήσεων. Ο πολίτης θα πρέπει να γνωρίζει επακριβώς σε ποια υπηρεσία να απευθυνθεί για την υποβολή της αίτησής του. Προτείνουμε να είναι οι Υπηρεσίες Υδροοικονομίας ή Πε-ριβάλλοντος και Υδροοικονομίας των Περιφερειών καθώς αυτές κατέχουν την απαιτούμενη εμπειρία, το κατάλληλο/έμπειρο επιστημονικό/τεχνικό προσωπικό καθώς και το αρχείο όλων των προηγούμενων ετών πριν αναλάβουν οι πρώην Περιφέρειες (νυν Αποκεντρωμέ-νες Διοικήσεις). Επιπλέον πολλοί ορεινοί Δήμοι, όπως καθορίζονται με την τροποποίηση του Ν 3852/2010, έχουν ζητήσει να μεταβιβαστεί η αρμοδιότητας τους αυτής στις υπηρεσίες υδάτων των Περιφερειών στις οποίες διοικητικά ανήκουν, λόγω έλλειψης επιστημονικού προσωπικού. β) Η διαπίστωση της πληρότητας του φακέλου από την Υπηρεσία υποδοχής χωρίς να έχει την ευθύνη επιτόπιου ελέγχου για την ταύτιση των όσων αναφέρονται στον φάκελο της Αί-τησης και την γνωμοδοτική αρμοδιότητα, καθιστά τον ρόλο της σε ρόλο ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) γεγονός ανεπίτρεπτο ειδικά για τα τμήματα Υδροοικονομίας ή Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των Περιφερειών τα οποία είναι στελεχωμένα σχεδόν αποκλειστικά με επιστημονικό προσωπικό.