• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ' | 14 Μαρτίου 2014, 07:23

    Παράγραφος (2) γίνεται αναφορά σε τυπικό έλεγχο πληρότητας καιι ακρίβειας των στοιχείων της αίτησης. Δηλαδή οι αρμόδιες υπηρεσίες των ΟΤΑ Α και Β βαθμού χάνουν το μέχρι τώρα εισηγητικό τους ρόλο όπως αυτός τους είχε αποδοθεί με το άρθρο 186 του Ν.3852/10 και το άρθρο 4 του Ν.4071/12. Καλούμενες εφεξής να λειτουργήσουν ως διοικητική υποστήριξη των αρμοδίων Δ/νσεων Υδάτων καθώς δεν φαίνεται όπως τουλάχιστον διατυπώνεται στο υπό διαβούλευση σχέδιο να έχουν αρμοδιότητα αξιολόγησης επί των υποβληθέντων στοιχείων. Η αναφορά στο χρόνο για τη διενέργεια του τυπικού ελέγχου στερείται ρεαλιστικότητας και προτείνεται αυτός να επαναξιολογηθεί κυρίως λόγω της υποστελέχωσης των αρμοδίων υπηρεσιών. Παράγραφος (4) • να γίνει επαναδιατύπωση της πρότασης που κάνει αναφορά στο χρονικό διάστημα ως εξής «μέσα σε διάστημα εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από τη συμπλήρωση του φακέλου του αιτήματος, εκδίδεται αναλόγως άδεια χρήσης νερού ή/και εκτέλεσης ….» • Να προσδιοριστεί η αναφορά σε σχετική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών των ΟΤΑ και των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης διοίκησης δηλαδή πως αυτή θα λαμβάνει χλωρα και ποιο θα είναι η νομική υπόσταση της.