• Σχόλιο του χρήστη 'Ρακόπουλος Γιώργος' | 14 Μαρτίου 2014, 09:43

    Άρθρο 4 Διαδικασία αδειοδότησης 3…….Η αδειοδοτούσα αρχή έχει τη δυνατότητα να ζητά εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο διευκρινίσεις, καθώς και επιπλέον στοιχεία και δικαιολογητικά τεκμηριώνοντας το αίτημά της….. Παρατήρησεις: Παράγραφος η οποία απαιτούνταν και πολύ ορθώς μπήκε. Δεδομένου όμως, ότι ο έλεγχος της πληρότητας και της ακρίβειας του φακέλου, διενεργείται από τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, θα πρέπει η αδειοδοτούσα αρχή να λαμβάνει υπόψη τα νέα στοιχεία που ενδεχομένως θα ζητηθούν, τα οποία και πρέπει να ελέγξει, πριν τα καταχωρήσει στον συγκεκριμένο φάκελο και τα διαβιβάσει ελεγμένα. Πρόταση: Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, επιπλέον δικαιολογητικά και στοιχεία, να προσκομίζονται στην υπηρεσία υποδοχής η οποία θα προβαίνει στον έλεγχό τους και την καταχώρησή τους, στον φάκελο του αρχείου. 4. Μέσα σε διάστημα εξήντα (60) εργασίμων ημερών από την υποβολή του φακέλου στην αδειοδοτούσα αρχή και μετά την αξιολόγησή του, σύμφωνα με την παράγραφο 3, εκδίδεται αναλόγως άδεια χρήσης νερού ή/και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3, ή απόφαση απόρριψης του αιτήματος για χορήγηση άδειας. Η απορριπτική απόφαση, η οποία εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη. Οι επιτόπιοι έλεγχοι που διενεργούνται κατά την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής, δύνανται να διενεργούνται και από τις Υπηρεσίες Υποδοχής των φακέλων, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ τους. Παρατήρησεις: 1.) Μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ για τα υφιστάμενα δικαιώματα, δεν είναι ασυνήθιστο η χρέωση αριθμού φακέλων ανά υπάλληλο να υπερβαίνει πολλές φορές και τους 500 φακέλους. Με έναν τέτοιο όγκο είναι αδύνατο να τηρηθεί η ημερομηνία των 60 εργάσιμων ημερών (και 10 των Περιφερειών). 2) Δεδομένου ότι ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου και της ακρίβειας των στοιχείων, αποτελεί αρμοδιότητα των Υπηρεσιών Υποδοχής, οι επιτόπιοι έλεγχοι απαιτείται να διενεργούνται καταρχήν από τις Υπηρεσίες Υποδοχής, για την διαπίστωση των στοιχείων που διαβιβάζουν. Επίσης κάτι τέτοιο απαιτείται και για πλήθος άλλων πρακτικών λόγων (Π.χ. γνώση της περιοχής, εμπειρία υφιστάμενης κατάστασης, μικρότερη γεωγραφική αρμοδιότητα, ταχύτητα διεκπεραίωσης, έξοδα κίνησης κ.π.π.α.). Πρόταση: 1) Θα πρέπει να αφήνεται περιθώριο για το διάστημα έκδοσης των αδειών, αναλόγως των δυνατοτήτων των Υπηρεσιών που αδειοδοτούν και του όγκου των φακέλων 2) Οι Υπηρεσίες Υποδοχής των φακέλων οφείλουν να κάνουν τις αυτοψίες και να μπορούν να συνδράμουν οι Υπηρεσίες Υποδοχής (αλλιώς για τα 2 παραπάνω, θα προκύψουν έντονα νομικά ζητήματα και πειθαρχικές διώξεις εναντίον υπαλλήλων από καταγγελίες, χωρίς ουσιαστικά να φταίνε οι Υπηρεσίες και οι υπάλληλοι). 3) Η απορριπτική απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης διοίκησης είναι μάλλον γραφειοκρατική και δεν προσφέρει κάτι. Αν πρόκειται για απορριπτική απόφαση η οποία αναιρεί όμοια απόφαση Γ.Γ. έχει λογική. Αλλιώς επαρκεί η αιτιολόγηση από την Υπηρεσία.