• Σχόλιο του χρήστη 'Εταιρία Προστασίας Πρεσπών' | 20 Μαρτίου 2014, 18:30

    1. Δεν καθορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων θα εκδίδονται οι απαραίτητες άδειες χρήσης νερού. Δεδομένου ότι σχετικά κριτήρια δεν διασαφηνίζονται ούτε στην πλειονότητα των διαχειριστικών σχεδίων υδάτων το πλαίσιο προϋποθέσεων/ περιορισμών έκδοσης αδειών χρήσης νερού παραμένει ασαφές. 2. Δεν καθορίζεται σαφής ευθύνη-αρμοδιότητα επιτόπιου ελέγχου από τις δημόσιες αρχές (Υπηρεσία υποδοχής/Δήμο ή/και Δ/νση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης) ως προϋπόθεση για την έκδοση των σχετικών αδειών. 3. Όσον αφορά τις Προστατευόμενες Περιοχές στις οποίες λειτουργούν Φορείς Διαχείρισης θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για: i) την κοινοποίηση των σχετικών αιτήσεων άδειας χρήσης νερού σε αυτούς, ii) σχετική γνωμοδότηση εκ μέρους των ΔΣ των Φορέων Διαχείρισης στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία θα απορρέει από και θα συνάδει με το υφιστάμενο θεσμικό καθεστώς προστασίας της εκάστοτε περιοχής (ΚΥΑ, ΠΔ κλπ), iii) τη γνωστοποίηση των στοιχείων των αδειοδοτημένων υδρογεωτρήσεων για την τήρηση σχετικής βάσης δεδομένων από τους Φορείς.