• Σχόλιο του χρήστη 'Βασιλική Σταυρουλάκη' | 31 Μαρτίου 2014, 08:44

    Άρθρο 21 του Σχ. Νόμου παρ.1 Η Επιτροπή θεωρεί ότι απαιτείται συνεργασία με το Υ.Π.Α.Α.Τ καθώς ανάλογα προγράμματα και δράσεις υλοποιούνται από φορείς και διευθύνσεις του Υ.Π.Α.Α.Τ για την Περιφέρεια Αττικής (Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας Αρδευτικών Υδάτων/ Κοινοτικές Οδηγίες 2000/60ΕΚ και 91/676/ΕΚ, Μικρά Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Έργα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής κ.α.»). Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Αθηνών (Π.Ε.ΧΩ.Π.) Αθηνών /συγκροτήθηκε με την με αριθ. πρωτ. οικ.641 /04-02-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΡΤ7Λ7-ΩΓΜ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλου Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής