• Σχόλιο του χρήστη 'Κυριάκος' | 25 Νοεμβρίου 2014, 01:57

    Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1 το υπουργείο είναι υπεύθυνο για 'Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τους στόχους για τη διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων, το οποίο προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέ- τρα" ενώ στην παράγραφο 2 περίπτωση α γράφεται "Για κάθε Περιφέρεια καταρτίζεται Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Το ΠΕΣΔΑ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του συνόλου των αποβλήτων, τα οποία παράγονται σε μία Περιφέρεια, προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους, σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και των άρ- θρων 22 και 23 και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα...." Τι κάνει το υπουργείο να θεωρεί ότι κάθε περιφέρεια δεν είναι ικανή να σχεδιάσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείριση αποβλήτων ώστε ισχυροποιείται η απόφαση-γνώμη ενός υπουργού που δεν ορίστηκε από την εκάστοτε τοπική κοινωνία να αποφασίζει για πέντε έτη την καθημερνότητα του; Η βελτίωση 1 πρέπει να αφαιρεθεί αφού δεν προσφέρει τίποτα ουσιαστικό στο νόμο.