• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ' | 25 Νοεμβρίου 2014, 13:28

    Τα σχόλια της ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΕ βασίζονται στην έως και σήμερα εμπειρία μας στον τομέα της ανακύκλωσης πλαστικών μπουκαλιών PET. ΑΡΘΡΟ 1: Υποχρεωτική συλλογή τεσσάρων ρευμάτων αποβλήτων συσκευασίας 1. Η θέσπιση χωριστής συλλογής των επιμέρους υλικών συσκευασίας είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Ήταν ούτως ή άλλως υποχρέωση της Ελλάδας σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες (2008/98/ΕΚ). Θα πρέπει εν τούτοις να αναλυθεί διεξοδικά ο τρόπος υλοποίησης της χωριστής συλλογής και ιδιαίτερα το πλαίσιο συνεργασίας του τρίπτυχου ΕΕΑΑ-ΔΗΜΟΙ-ΚΔΑΥ. 2. Είναι επιβεβλημένη η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της σύλησης των κάδων, όπως για παράδειγμα η χρήση κλειστού τύπου κάδων, η πιο συχνή συλλογή τους κλπ. προκειμένου να μην υπάρχει απώλεια υλικού. 3. Η χωριστή συλλογή δίχως την ακόμη πιο ενεργή συμμετοχή των πολιτών δεν θα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Θα πρέπει να γίνει εντατική και ευρεία καμπάνια πληροφόρησης του κοινού. Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο θέσπισης κινήτρων συμμετοχής των πολιτών στην διαδικασία ανακύκλωσης, όπως για παράδειγμα μείωση των δημοτικών τελών ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής των πολιτών στην ανακύκλωση, την καθαρότητα των υλικών που τοποθετούνται στους 4 διαφορετικούς κάδους, και ταυτόχρονα υψηλότερη χρέωση τέλους αποκομιδής αποβλήτων για τις ποσότητες που καταλήγουν στα ΧΥΤΑ (ήτοι για τα οργανικά απόβλητα). 4. Το σύστημα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, το οποίο ουσιαστικά δίνει συγκεκριμένο κίνητρο στον καταναλωτή να συμμετάσχει στην διαδικασία της ανακύκλωσης, φαίνεται να έχει θετικά αποτελέσματα στις χώρες στις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί. ΑΡΘΡΟ 16: Ποιοτικά κριτήρια για το υπολογισμό των ποσοτήτων ανακύκλωσης 5. Στο νομοσχέδιο θα πρέπει να προβλεφθεί συγκεκριμένος τρόπος και διαδικασία μέτρησης των ποσοτικών στόχων των ΣΕΔ. Το όριο του 2% των προσμίξεων πρέπει να ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με αυτοματοποιημένο τρόπο (ενδεχομένως από ανεξάρτητο φορέα) και να είναι άμεσα συνδεδεμένος με την ποιοτική διαβάθμιση και την κατηγοριοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών και εν συνεχεία με την αναλογούσα επιχορήγηση προς τα ΚΔΑΥ. Η επιχορήγηση δεν θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη μόνο με το βάρος / ποσότητα αλλά (και) κυρίως με την ποιότητα των ανακτώμενων υλικών. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα εξακολουθήσουν να δημιουργούνται σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά. 6. Πρέπει να υπάρξει ρητή απαγόρευση χρήσης συγκεκριμένων υλικών που καθιστούν την ανακύκλωση των συσκευασιών μη εφικτή, όπως για παράδειγμα οι ετικέτες PVC στα μπουκάλια PET ( περίπου το 7%-8% του ρεύματος των πλαστικών μπουκαλιών PET οδηγείται σε ΧΥΤΑ λόγω ύπαρξης ετικετών PVC).