• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΟΔΣΑ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ' | 27 Νοεμβρίου 2014, 11:19

    Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που αφορά στην ‘Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων’, υποβάλλουμε την ακόλουθη τοποθέτηση: «Όσο αφορά στο Άρθρο 17 του εν λόγω νομοσχεδίου, η δεσμευτική για τους Περιφερειάρχες γνώμη του ΥΠΕΚΑ στην τελική έγκριση κι υλοποίηση των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), αποδυναμώνει πρωτοβουλίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, βάσει των ιδιαίτερων περιφερειακών ανθρωπογενών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, ενώ καταστρατηγεί την αυτοδυναμία του εκάστοτε φορέα σχεδιασμού. Η θέσπιση της υποχρεωτικής χωριστής συλλογής 4 ρευμάτων αποβλήτων συσκευασιών (ήτοι, χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί), καθώς και του διπλασιασμού της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων από 10 σε 20%, σαφώς συμβάλλει στην ενίσχυση της ανακύκλωσης και στη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων, και ως Φορέας Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας προφανώς συντασσόμαστε στην κατεύθυνση αυτή. Στο σημείο, όμως, αυτό απαιτείται να γίνει μνεία σε αίτηση του ΦοΔΣΑ Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, που αφορούσε στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 στον Άξονα Προτεραιότητας «Άξονας Προτεραιότητας 4 - Προστασία Εδαφικών Συστημάτων & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων», η οποία αναστάλθηκε, αναχαιτίζοντας τον προγραμματισμό του ΦοΔΣΑ για εφαρμογή προγράμματος διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων. Γνώμη μας είναι το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο πρέπει να στοχεύει στην επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των αποβλήτων και στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, μοντέλο το οποίο θα πρέπει να βασίζεται στους ακόλουθους 4 πυλώνες:  Θεσμικός: − Συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κι εθνικό κείμενο θεσμικό πλαίσιο. − Θεσμική ολοκλήρωση του νομοθετικού έργου για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων. − Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου παραγωγής δημόσιων μελετών-έργων-υπηρεσιών, μεγιστοποιώντας τη διαφάνεια και επιταχύνοντας την υλοποίηση έργων. − Αναγνώριση και προβολή στην κοινωνία του πραγματικού κόστους διαχείρισης των αποβλήτων σε σχέση με τον υφιστάμενο τρόπο.  Κοινωνικός: − Εξασφάλιση ουσιαστικής και καθολικής συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, όχι μόνο με τη διαρκή ενημέρωση, αλλά και με τη συμμετοχή στα περιβαλλοντικά κι άλλα οφέλη. − Ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κι ιδιαίτερα, των καθ’ ύλην αρμόδιων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, τόσο σε πόρους, όσο και σε αρμοδιότητες. − Ενίσχυση των αρμόδιων φορέων με πόρους από το Πράσινο Ταμείο, αλλά κι από άλλα χρηματοδοτικά μέσα, ειδικά για δράσεις τοπικής διαχείρισης, λ.χ. της ενίσχυσης της διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων, κ.ά. − Υποχρεωτική δημιουργία και προσβασιμότητα πράσινων σημείων, ώστε οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τη διαλογή στην πηγή ανά κατηγορία υλικού.  Εργασιακός-αναπτυξιακός: − Ενίσχυση της έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας για εμπορική αξιοποίηση νέων μεθόδων με απτά περιβαλλοντικά κι οικονομικά οφέλη στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.  Αδειοδοτικός-ελεγκτικός: − Επιτάχυνση του πλαισίου αδειοδότησης κι ενίσχυση των περιβαλλοντικών ελέγχων, ώστε να μπορούν να υλοποιούνται οι προγραμματισμένες δράσεις σε έλλογο χρονικό διάστημα και να ελέγχονται αυστηρά κατά τη φάση εφαρμογής τους. − Αυστηρός έλεγχος της λειτουργίας κι αποδοτικότητας των εγκεκριμένων Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων από το ΥΠΕΚΑ.