• Σχόλιο του χρήστη 'Ηρακλής Λάτσιος' | 27 Νοεμβρίου 2014, 15:59

    Σύμφωνα με το Ν.3852/10 η αρμοδιότητα έγκρισης και παρακολούθησης του ΠΕΣΔΑ ανήκει στην οικεία Αιρετή Περιφέρεια. Παρόλα αυτά, σήμερα, σύμφωνα με το αρ.13, παρ. 2 της ΚΥΑ 50910/03, ο Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει (τυπικά) την υποχρέωση να αποστέλει την 5 ετη έκθεση παρακολούθησης του ΠΕΣΔΑ. Λογικό, διότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αδειοδοτεί την συντριπτική πλειοψηφία των έργων και σε αυτήν κατατίθενται οι ετήσιες εκθέσεις των υπόχρεων (αρ.12, παρ.2 της ΚΥΑ50910/02). Εφόσον έχει την πληροφορία στα χέρια της, είναι φυσικό να συντάσει και σχετικές εκθέσεις ετήσιες (αρ.13, παρ.1) ή πενταετείς (αρ.13,παρ.2). Με την νέα ρύθμιση, ο οικείος Περιφερειάρχης θα έχει την αρμοδιότητα να αποστέλει κάθε 3 έτη έκθεση πορείας του ΠΕΣΔΑ, σε αντικατάσταση (μάλλον) της παρ.2 του αρ13 της ΚΥΑ 50910/02. Είναι δυνατόν να παρακολουθείται η πορεία του ΠΕΣΔΑ, τη στιγμή που όλη η πληροφόρηση δεν περνάει από την Περιφέρεια; Η περιβαλλοντική αδειοδότηση, μητρώα και συλλογή των ετήσιων εκθέσεων όλων των υπόχρεων με τη διαχείριση των αποβλήτων έχει περάσει στο ΥΠΕΚΑ, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στον ΕΟΑΝ. Συνεπώς ποιος ο ρόλος της Περιφέρειας; θα "κυνηγάει" την πληροφορία η οποία έτσι και αλλιώς κατατίθεται κάθε χρόνο στο ΥΠΕΚΑ, στις Δ/νσεις ΠΕΧΩΣ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και ΕΟΑΝ; Αν πράγματι υπάρχει θέληση για την έγκαιρη και έγκυρη παρακολούθηση των ΠΕΣΔΑ και γενικότερα της διαχείρισης των αποβλήτων, κατά την άποψη μου, θα πρέπει να οριστεί σε Περιφερειακό επίπεδο μία και μόνον μία Υπηρεσία, για την κατάθεση εκθέσεων, συλλογή και επεξεργασίας όλης της πληροφορίας (και μητρώου) με τη βοήθεια και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρησης σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, ώστε το ΥΠΕΚΑ να είναι ενημερωμένο σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, δεν απαιτείται καμία υποβολή εκθέσεων. Οι Αιρετές Περιφέρειες, πέρα από τον αναπτυξιακό τους ρόλο, έχουν και τις κάτωθι αρμοδιότητες βάσει του Ν.3852/10 : 1) "Εξειδίκευση των κατευθυνητρίων γραμμών περιβαλλοντικής πολιτικής σε επίπεδο περιφέρειας" 2)"Η μέριμνα συγκέντρωσης των γενικών πληροφοριών για την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις ρυπογόνες δραστηριότητες στην περιοχή, καθώς και για τη λειτουργία του εθνικού δικτύου πληροφορικής για το περιβάλλον". Επομένως, είναι αναμφίβολα, το πλέον κατάλληλο διοικητικό επίπεδο για τη συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων και στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων και κάθε περιβαλλοντικής πληροφορίας. Δυστυχώς, ο πολυκατακερματισμός αρμοδιοτήτων και η απαξίωση νομοθετικά κατοχυρωμένων αρμοδοτήτων, έχει ήδη διαλύσει τη δημόσια διοίκηση.