• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΓΕΝΑ (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ)' | 5 Δεκεμβρίου 2014, 15:09

    -Στην παραγρ. 1 του άρθρου αυτού στο τέλος της παραγράφου να προστεθεί, « … καθώς και σχετική έκθεση επιδόσεως προς το ΣΕΔ της αποφάσεως της παραγρ. 5 του ΕΟΑΝ». -Στην παραγ. 3 στο πρώτο εδάφιο : ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΗΜΙΣΥ του συνόλου των ετήσιων χρηματικών εισφορών του προηγούμενου έτους. Να τροποποιηθεί και να ορισθεί μέχρι το 1/10 του συνόλου των χρηματικών εισφορών του προηγούμενου έτους. Ειδικά η αρχική καταβολή της εγγύησης αν πραγματοποιηθεί στο αναφερόμενο ποσό ½ των χρηματικών εισφορών, θα πετάξει έξω από την αγορά, τα μικρά ΣΕΔ τα οποία δύσκολα θα ανταποκριθούν στις δαπάνες συλλογής και ανακύκλωσης με το υπόλοιπο ήμισυ των χρηματικών εισφορών. Αν δε, περιορισθεί η συλλογή και ανακύκλωση έστω και ένα έτος, δεν θα πραγματοποιηθεί ο στόχος, συνέχεια δε θα ακολουθήσουν οι κυρώσεις για το ΣΕΔ αυτό. -Να ορισθεί σταδιακή καταβολή της αρχικής εγγύησης μέσα στην τριετία (50% + 30% + 20%). -Στην παραγρ. 5 να προστεθεί στο τέλος : «… και η απόφαση κοινοποιείται στο ΣΕΔ. -Στην παράγρ. 6, στο 2ο εδάφιο, στίχος τέσσερα και 5 λέει «…. χρονική προθεσμία λήψης τους η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών». Όταν η μη τήρηση υποχρεώσεων του ΣΕΔ αφορά την μη κάλυψη του στόχου η προθεσμία για την αναπλήρωση της υποχρέωσης αυτής απαιτείται να είναι τουλάχιστον 1 έτος. Συνεπώς πρέπει να προστεθεί : «όταν η μη τήρηση υποχρεώσεων του ΣΕΔ, αφορά την μη κάλυψη του στόχου, η προθεσμία για την λήψη μέτρων εκπλήρωσης της υποχρέωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 10 μήνες και αφού έχει εξαντληθεί ή είναι αδύνατη η εφαρμογή του άρθρου 9 παραγ. 1 (μεταβίβαση ποσοτήτων από άλλο ΣΕΔ)». -Στην παραγρ. 7 : να ορισθεί ποιός και πώς ελέγχει τα ποσά που περιέρχονται στον ΕΟΑΝ, αν χρησιμοποιούνται ή όχι για χρηματοδότηση των στόχων του ΣΕΔ του οποίου κατέπεσε η εγγύηση ; -Γενικά, ως προς την «εγγύηση» καλής λειτουργίας που θα καταθέτουν τα ΣΕΔ υπέρ του ΕΟΑΝ, επειδή το ποσό αυτό θα προέρχεται από τις χρηματικές εισφορές, οι οποίες ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις ότι προορίζονται αποκλειστικά για τους σκοπούς εναλλακτικής διαχείρισης των Συστημάτων (συλλογή – ανακύκλωση) και για την απόδοση της εισφοράς 2% του ΕΟΑΝ, η δε χρησιμοποίηση των χρηματικών εισφορών για άλλους σκοπούς δεν είναι σύννομη και ούτε προβλέπεται, για την διασφάλιση του θεσμού της εγγύησης εφόσον τεθεί στον νόμο, πρέπει να προβλεφθεί ότι οι χρηματικές εισφορές προορίζονται και για το σκοπό αυτό και αντίστοιχα να τροποποιηθεί το σχετικό άρθρο 17 του Ν. 2939/01 ως προς την παραγρ. 7 που προστέθηκε με τον Νόμο 3854/10 που προβλέπει την αποκλειστική διάθεση των χρηματικών εισφορών για τους σκοπούς της εναλλακτικής διαχείρισης και για την καταβολή της εισφοράς προς τον ΕΟΑΝ. Να προστεθεί : «… και για τυχόν «εγγύηση καλής λειτουργίας» του ΣΕΔ».