• Άρθρο 01 Σχόλιο: Για την αποφυγή στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό ειδικά σε απόβλητα με εμπορική αξία προτείνεται η παρακάτω προσθήκη στο εδάφιο 2α του άρθρου 7 του Ν. 2939/01. ……… α) σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται εμπόδια στο εμπόριο ή στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. Ειδικότερα σε απόβλητα με εμπορική αξία όπου δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα τα ΣΕΔ απέχουν από κάθε εμπορική δραστηριότητα συλλογής και ανακύκλωσης του αποβλήτου και να επιτρέπεται να παρεμβαίνουν στην διαδικασία συλλογής μόνο στις περιπτώσεις που εξαιτίας έλλειψης εμπορικού/οικονομικού ενδιαφέροντος από την ελεύθερη οικονομία καθίσταται αδύνατη η συλλογή. Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον το ΣΕΔ καλείται να δαπανήσει πόρους Χρηματικής Εισφοράς για να πραγματοποιήσει την συλλογή/ μεταφορά δεν καταβάλλεται τίμημα για την προμήθεια αποβλήτου στα Σημεία Συλλογής. β) ……..