• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Σίμογλου' | 20 Μαρτίου 2015, 20:12

    Στο άρθρο 4, σημείο 8, αναφέρεται ότι: "Οι παραγωγοί απαγορεύεται να εφαρμόζουν αζωτούχα λιπάσματα το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου μέχρι 1η Φεβρουαρίου ...". Με την απαγόρευση αυτή αποκλείονται από τη δυνατότητα βασικής λίπανσης σχεδόν όλα τα χειμερινά σιτηρά, καθώς και ένα αξιόλογο ποσοστό από τις εκτάσεις της ελαιοκράμβης (που για διάφορους λόγους μπορεί να σπέρνονται όψιμα). Νομίζω πως θα πρέπει να επανεξεταστεί το σημείο αυτό και να επαναδιατυπωθεί με καθορισμό ανώτατου ορίου μονάδων αζώτου, καθώς και σαφή προσδιορισμό των κατάλληλων μορφών αζώτου που αποκλειστικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παραπάνω περίοδο και όχι με ολική απαγόρευση της βασικής λίπανσης, που ουσιαστικά γίνεται στο σημείο 8.