• Σχόλιο του χρήστη 'Ναπολέων Πιάκης' | 27 Μαρτίου 2015, 15:53

    Παρ.3α Οι γεωργοί θα πρέπει να λαμβάνουν επίσης συνολικά ανά ενότητα αρδευόμενης περιοχής τα διαθέσιμα νερού προς άρδευση που υπάρχουν και να προσαρμόζουν τις καλλιέργειες τους και την μέθοδο άρδευσης αναλόγως. Το νερό δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ανεξάντλητος φυσικός πόρος. Παρ. 4α «Όταν σε μια περιοχή υπάρχει μόνιμο πρόβλημα υψηλής υπόγειας στάθμης υδροφόρου ορίζοντα, η άρδευση πρέπει να γίνεται προσεκτικά, χρησιμοποιώντας μικρές δόσεις, για να αποφευχθεί τυχόν ανύψωση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα και περαιτέρω νιτρορύπανση των υπογείων νερών.» Αυτό συμβαίνει στο δυτικό δέλτα του Νέστου. Υψηλή υπόγεια στάθμη υδροφόρου ορίζοντα και σχεδόν απεριόριστο νερό προς άρδευση με αποτέλεσμα νιτροποίηση υπόγειων υδάτων. Μετρήσεις νιτρικών στα υπόγεια ύδατα θα πρέπει να λαμβάνονται συνολικά και αναλόγως με τα αποτελέσματα να υπάρχουν αναπροσαρμογές και τροποποιήσεις στις ακολουθούμενες πρακτικές. Όλες οι πρακτικές και παραινέσεις που περιγράφονται θα πρέπει να εξειδικευτούν ανά αρδευόμενη περιοχή με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια και η πληροφορία αυτή να διοχετευθεί από κάποια εποπτεύουσα αρχή ( στην αρχή αυτή θα πρέπει να συμμετέχουν εκπρόσωποι των τοπικών διευθύνσεων υδάτων, φορείς προστατευόμενων περιοχών και οι ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ, οι οποίοι όμως θα πρέπει να αναβαθμιστούν ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα νέα τους καθήκοντα) και να περάσουμε από τις γενικές κατευθύνσεις σε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένες οδηγίες αν είναι δυνατόν ακόμη και σε επίπεδο καλλιεργούμενης μονάδας. Ο αγρότης θα πρέπει να έχει πρόσβαση και να αξιοποιεί τα υπάρχοντα δεδομένα και τις καινούργιες πρακτικές, αλλά θα πρέπει αυτή η πληροφορία να είναι διαθέσιμη και εύληπτη. Επίσης θα πρέπει να εξειδικευθεί το πλαίσιο κατά περιοχές μέσα στο οποίο θα μπορεί να κινηθεί συνολικά για θέματα λίπανσης, άρδευσης και φυτοπροστασίας. Ναπολέων Πιάκης, Βιολόγος MSc Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας