• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ABEE' | 7 Απριλίου 2015, 17:02

    Παρ. 8. Η απαγόρευση χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων από τους παραγωγούς κατά τη χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου έως 1η Φεβρουαρίου στις καλλιέργειες, δε συνάδει με το στόχο των μεγάλων γεωργικών αποδόσεων και της υψηλής ποιότητας των προϊόντων, από τις καλλιέργειες που το συγκεκριμένο διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη. Τη συγκεκριμένη αυτή περίοδο, η κατεξοχήν καλλιέργεια που βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη στην Ελλάδα είναι η καλλιέργεια των χειμερινών σιτηρών, για την οποία σημαντικός παράγοντας είναι η κατανομή των αζωτούχων δόσεων στα κρίσιμα στάδια της ανάπτυξης της καλλιέργειας και όχι ο αυστηρός χρονικός περιορισμός των εφαρμογών ανεξαρτήτως της ανάπτυξης. Προτείνεται να τροποποιηθεί η Παράγραφος 8 του Άρθρου 4 ως εξής: «Οι παραγωγοί θα πρέπει να εφαρμόζουν υπό όρους αζωτούχα λιπάσματα το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου μέχρι 1η Φεβρουαρίου, καθότι γενικώς τα φυτά κατά την περίοδο αυτή έχουν χαμηλούς έως μηδενικούς ρυθμούς ανάπτυξης, με αποτέλεσμα το προστιθέμενο άζωτο, εφόσον δεν μπορεί να αξιοποιηθεί - δεσμευθεί, θα ρυπαίνει τα υπόγεια και επιφανειακά νερά είτε μέσω επιφανειακής απορροής είτε μέσω διήθησης. Σ’ αυτό το διάστημα αν συντρέχουν κρίσιμα στάδια σποράς - αρχικής ανάπτυξης της καλλιέργειας, οι παραγωγοί θα μπορούν να εφαρμόζουν λιπάσματα με αμμωνιακό άζωτο και αν συντρέχουν κρίσιμες θρεπτικές απαιτήσεις ανάπτυξης θα μπορούν να εφαρμόζουν νιτρικά λιπάσματα. Όσον αφορά τις ευπρόσβλητες ζώνες, στα Προγράμματα Δράσης θα εξειδικευθεί ανά περιοχή η περίοδος απαγόρευσης διασποράς των αζωτούχων λιπασμάτων, καθώς και το λιπαντικό πρόγραμμα των συνηθέστερα απαντούμενων καλλιεργειών…..»