• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Γεωπόνος ΔΑΟΚ Θεσσαλονίκης' | 9 Απριλίου 2015, 00:36

    Για τις ανησυχίες αναφορικά με την απαγόρευση εφαρμογής αζωτούχων λιπασμάτων το χρονικό διάστημα από 01/11 έως 01/02, κρίνεται χρήσιμο να αναφερθεί το αποτέλεσμα μιας μελέτης στη Γαλλία από τους Merrien & Pouzet (1989), σχετικά με τις απώλειες αζώτου και την αποδοτικότερη αξιοποίησή του στην καλλιέργεια ελαιοκράμβης. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι αρκεί ένα πλεόνασμα 25 kg /Ha, εφαρμοζόμενου με τη λίπανση αζώτου σε σχέση με τις ενδεδειγμένες μονάδες όπως αυτές είχαν καθορισθεί στις λιπαντικές αγωγές για την μελετηθείσα περιοχή, έτσι ώστε τα νερά του υδροφόρου να μην ανταποκρίνονται στα υγειονομικά πρότυπα ασφαλείας των 50 ppm. Η ανωτέρω διαπίστωση έγινε λαμβάνοντας υπόψη: 1) ότι μια περίσσεια 1 kg αζώτου ισοδυναμεί με 4,2 kg νιτρικών ιόντων 2) ότι όλη η πλεονάζουσα ποσότητα Ν ήταν υπό την μορφή νιτρικών (πιο δυσμενές σενάριο) 3) ότι τα νερά αποστράγγισης υπολογίστηκαν σε 2.000.000 lt (μέσο ύψος βροχής 200 mm) Συμπερασματικά, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι δεν μπορεί να επιβληθεί οριζόντια απαγόρευση αλλά αντιθέτως μπορεί να προσδιοριστεί η χορήγηση ή μη αζωτούχων λιπασμάτων βάσει: i) των εδαφοκλιματικών συνθηκών της εκάστοτε περιοχής ii) των μετερεολογικών δεδομένων την επίμαχη περίοδο iii) τις ανάγκες της καλλιέργειας σε άζωτο και iv) ενός ανώτατου πλαφόν σε μονάδες Ν