• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Τ.' | 1 Σεπτεμβρίου 2016, 22:47

    Στο άρθρο 20 παρ. 3 του νόμου 4378/2013 αναγράφεται "Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να καθορίζεται συμψηφισμός των ποσών που καταβάλλονται από την έναρξη εφαρμογής του παρό− ντος για αμοιβές υπηρεσιών, εργασίες και υλικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, καθώς και για την στατική επάρκεια αυτών, επί κατασκευών προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπο− νται στον παρόντα νόμο και έως το ποσοστό 50% του προβλεπόμενου του ειδικού προστίμου" , ΚΥΑ η οποία εκδόθηκε τον 09/2014 στο αντίστοιχο ΦΕΚ. Στο αντίστοιχο άρθρο του νέου νόμου (άρθρο 88) η παρούσα πρόβλεψη δεν υπάρχει. Με σκοπό τόσο την τόνωση της αγοράς όσο και την περαιτέρω παρότρυνση των ιδιοκτητών για την ένταξη στον νέο νόμο, εξετάστε την εκ νέου παροχή της δυνατότητας συμψηφισμού του προστίμου για εργαςιες ενεργειακής αναβάθμισης.