• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Αθανασάκης' | 12 Σεπτεμβρίου 2016, 07:49

    Σε καλής ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης Υδατικά Συστήματα (ΥΣ) προτείνω να μην τιμολογείται το αντλούμενο νερό από τις μεμονωμένες ιδιωτικές υδρογεωτρήσεις. Επίσης, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος πόρου θα πρέπει να καλύπτονται, κατά κύριο λόγο, από όσους ρυπαίνουν το περιβάλλον και από όσους κάνουν αδικαιολόγητες υπεραντλήσεις, με την επιβολή προστίμων σε αυτούς, και όχι αδιακρίτως από όλους τους χρήστες ύδατος. Αυτό όμως χρήζει περαιτέρω έρευνας, δεδομένου ότι πηγές ρύπανσης είναι δυνατόν να αποτελούν και τα αστικά λύματα, τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα και άλλες.