• Σχόλιο του χρήστη 'WWF Ελλάς' | 25 Οκτωβρίου 2016, 13:14

    Σε κάθε μία από τις ζώνες προβάλλεται ένας «διαχειριστικός στόχος». Ωστόσο, ο όρος «διαχειριστικός στόχος» υποδεικνύει ότι πρωταρχικός στόχος της κάθε ζώνης είναι η διαχείριση, ενώ σκοπός του διατάγματος δεν περιορίζεται στη διαχείριση της περιοχής αλλά στην «προστασία, διατήρηση, και διαχείριση» της. Θεωρούμε ότι η χρήση του όρου «διαχειριστικός στόχος» είναι αδόκιμος. Η διαχείριση αποτελεί πιθανότατα το σημαντικότερο και πλέον απαραίτητο εργαλείο για την επίτευξη όλων των επιμέρους στόχων της κάθε ζώνης και συνολικά των σκοπών της προστατευόμενης περιοχής. Θα πρέπει ωστόσο ο στόχος της κάθε ζώνης να είναι ευρύτερος της διαχείρισης. Οι διαχειριστικοί στόχοι πρέπει να τίθενται μέσω του σχεδίου διαχείρισης και να αναθεωρούνται περιοδικά κατ’ εφαρμογή των αρχών της προσαρμοστικής διαχείρισης. Α. Θεωρούμε απαραίτητο να γίνει πιο σαφής ο διαχωρισμός μεταξύ των όρων που αφορούν στις ζώνες Α1 και Α2. Α.3. Ο ως άνω διαχωρισμός γίνεται ακόμα πιο επιτακτικός στον όρο Α3 ο οποίος αναφέρεται και στις δυο ζώνες (Α1 & Α2). Οι οικοτουριστικές δραστηριότητες (και ειδικότερα τα παρατηρητήρια, υποδομές ξεκούρασης επισκεπτών, ξύλινα ή πέτρινα καθίσματα, στέγαστρα, βρύσες, και η χάραξη, βελτίωση και σήμανση μονοπατιών), ωστόσο δεν πρέπει να επιτρέπονται στη Ζώνη Α1, όπου είναι η ζώνη συγκέντρωσης των φωλιών του μαυρόγυπα και του ασπροπάρη. Υπενθυμίζεται ότι τα δύο είδη γυπών διατηρούν στο Δάσος της Δαδιάς μοναδικούς για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια πληθυσμούς. Προτείνουμε όσον αφορά τη ζώνη Α1 την αναδιατύπωση του συγκεκριμένου όρου Α3 ως εξής: «Η κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία υποδομών, ( πινακίδες και οριοσήματα, επιστημονικός εξοπλισμός και υποδομές φύλαξης και προστασίας από φυσικές καταστροφές) από φυσικά υλικά σε βαθμό, διαστάσεις, τύπους και πυκνότητα που να είναι εναρμονισμένα με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και να μην αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του τόπου, για την οργάνωση των επιτρεπομένων στο παρόν Διάταγμα δραστηριοτήτων και σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής.» Εξάλλου, ο όρος αυτός έρχεται σε αντίφαση με τον παρακάτω όρο Α.15, ο οποίος αφορά μόνον την Α2: «Η ημερήσια οργανωμένη (ομαδική) και μεμονωμένη επίσκεψη, με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την άθληση …», καθώς δεν υπάρχει λόγος να επιτρέπεται η χάραξη μονοπατιών, παρατηρητηρίων κλπ στην Α1, αν βάσει του παρόντος σχεδίου ΠΔ η επίσκεψη επιτρέπεται μόνον στην Α2. Η πρόβλεψη αναφορικά με τις οικοτουριστικές υποδομές και τα μονοπάτια με κάποιες διευκρινίσεις θα πρέπει να προστεθεί ως επιπλέον όρος που αφορά στη ζώνη Α2 και συγκεκριμένα ως Α.16 είτε να συγχωνευτεί με τον όρο Α. 15: «Η κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία υποδομών, (παρατηρητήρια, πινακίδες και οριοσήματα, επιστημονικός εξοπλισμός και υποδομές φύλαξης και προστασίας από φυσικές καταστροφές, υποδομές ξεκούρασης επισκεπτών, ξύλινα ή πέτρινα καθίσματα, στέγαστρα, βρύσες) από φυσικά υλικά σε βαθμό, διαστάσεις, τύπους και πυκνότητα που να είναι εναρμονισμένα με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και να μην αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του τόπου καθώς και η χάραξη, βελτίωση και σήμανση μονοπατιών, για την οργάνωση των επιτρεπομένων στο παρόν Διάταγμα δραστηριοτήτων και σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής.» Α.6: Η πρόβλεψη της παραγράφου Α.6. για λήξη της περιόδου εκτέλεσης εργασιών διαχείρισης της δασικής βλάστησης και των σημαντικών οικοτόπων των προστατευόμενων ειδών της χλωρίδας και πανίδας στις 30 Απριλίου είναι μη συμβατή με τις αναπαραγωγικές περιόδους των μόνιμων και μεταναστευτικών ειδών αρπακτικών πουλιών που φωλιάζουν στην περιοχή Α, που αποτελούν και το κύριο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής. Η διαφύλαξη αδιατάρακτης της αναπαραγωγικής περιόδου των ειδών αυτών έχει επιλεχθεί ως το βασικό στοιχείο για την προστασία τους. Συγκεκριμένα, η αναπαραγωγική περίοδος των ειδών της ορνιθοπανίδας είναι η παρακάτω: - το όρνιο μέσα Δεκεμβρίου μέχρι τέλη Ιουλίου, - ο μαυρόγυπας μέσα Ιανουαρίου μέχρι τέλη Αυγούστου, - ο χρυσαετός και η αετογερακίνα αρχές Μαρτίου μέχρι τέλη Ιουλίου, - ο σπάνιος πλέον μεταναστευτικός ασπροπάρης μέσα Μαρτίου μέχρι μέσα Σεπτέμβρη, - όλα τα υπόλοιπα μεταναστευτικά είδη από αρχές Μαρτίου έως 15 Απριλίου, οπότε έχουν όλα καταφθάσει και εγκαθιδρύσει τις επικράτειές τους και τις φωλιές τους μέχρι μέσα Αυγούστου. Συνεπώς, ειδικά για τη ζώνη Α1 που αποτελεί την κύρια περιοχή αναπαραγωγή του μαυρόγυπα και του ασπροπάρη, η εκτέλεση εργασιών διαχείρισης της δασικής βλάστησης και των σημαντικών οικοτόπων των προστατευόμενων ειδών θα πρέπει να είναι από 1 Σεπτεμβρίου – 31 Δεκεμβρίου. Προκειμένου να επιμηκυνθεί η περίοδος υλοποίησης του Ειδικού Διαχειριστικού Σχεδίου, για τη ζώνη Α2 προτείνουμε ότι η εκτέλεση εργασιών διαχείρισης της δασικής βλάστησης και των σημαντικών οικοτόπων των προστατευόμενων ειδών θα πρέπει να είναι από 1 Σεπτεμβρίου – 28 Φεβρουαρίου. Αν ο διαχωρισμός μεταξύ των δύο ζωνών (Α1 και Α2) δεν προχωρήσει, τότε θα πρέπει η διάρκεια των εργασιών να οριστεί και για τις δύο ζώνες από 1 Σεπτεμβρίου – 31 Δεκεμβρίου. Α.7. Θεωρούμε ότι το αντικείμενο της φωτογράφησης και της κινηματογράφησης δεν θα πρέπει να περιορίζεται στα «οικολογικά χαρακτηριστικά», και προτείνουμε να συμπληρωθεί ως εξής «οικολογικά, ιστορικά, πολιτιστικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά», ώστε να καλύπτεται και η προβολή άλλων πτυχών του Εθνικού Πάρκου. Α14. Η σχετική νομοθεσία έχει αναθεωρηθεί με τον ν. 4056/2012 (Α΄52) και αφορά την κατηγορία που αναφέρεται στην παρ. 1.α άρθ. 2. Β.1.: Με την πρόβλεψη του όρου Β.1 εισάγεται για πρώτη φορά ο όρος «Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο για στην περιοχή Β». Ο όρος «ειδικό διαχειριστικό σχέδιο» είχε εισαχθεί το 1995 από τη μελετητική ομάδα του WWF Ελλάς που είχε εκπονήσει την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) και αφορούσε το Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή Α (των τότε ονομαζόμενων πυρήνων). Αφορούσε το πρώτο διαχειριστικό σχέδιο για την περιοχή Α μετά το 1980 που ανακηρύχθηκε η Προστατευόμενη Περιοχή Δάσους Δαδιάς. Ο όρος «ειδικό» εισήχθη για να διαφοροποιηθεί το εν λόγω σχέδιο από τις έως τότε δασικές διαχειριστικές μελέτες που εκπονούνταν με τις ακόμη και τότε πεπαλαιωμένες προδιαγραφές των διαχειριστικών μελετών βάσει της δασικής νομοθεσίας και έγινε αποδεκτός και ενσωματώθηκε στις προβλέψεις της ισχύουσας κ.υ.α. Βεβαίως 21 χρόνια μετά, οι προδιαγραφές δεν έχουν αναπροσαρμοστεί, για αυτό και το δεύτερο κατά σειρά διαχειριστικό σχέδιο για την περιοχή Α που έχει εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Δασών και πρόσφατα εγκρίθηκε ονομάζεται ξανά «ειδικό». Πρόταση του WWF Ελλάς είναι ότι δεν απαιτείται «ειδικό διαχειριστικό σχέδιο» για την περιοχή Β, καθώς η διαχείριση αυτής της περιοχής θα καλυφθεί επαρκώς από τις προβλέψεις του Σχεδίου Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου που προβλέπει το π.δ., καθώς και τις δασικές διαχειριστικές μελέτες, που εκπονούνται βάσει της δασικής νομοθεσίας. Βασική προϋπόθεση ωστόσο είναι η έγκριση προδιαγραφών των Σχεδίων Διαχείρισης που προβλέπει ο ν. 3937/2011 καθώς και η αναθεώρηση και επικαιροποίηση των προδιαγραφών των δασικών διαχειριστικών μελετών. Β.9. Η θήρα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το Σχέδιο Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου. Η συνεργασία μεταξύ της αρμόδιας υπηρεσίας και του φορέα διαχείρισης είναι απαραίτητη, θεωρούμε ότι η διατύπωση θα πρέπει να είναι «Η θήρα επιτρέπεται. Πρόσθετες ρυθμίσεις άσκησης της θήρας δύνανται να εφαρμοστούν μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης και την έκδοση απόφασης από την αρμόδια υπηρεσία». Β. 11 Αυτός ο όρος συμπεριλαμβάνει πολλά και διαφορετικά θέματα με δυσκολία ερμηνείας. Ενδεικτικά, ενώ προβλέπεται «τουριστική» κατασκήνωση περιορίζονται οι χρήστες μόνο σε φοιτητές ΑΕΙ. Κρίνουμε ότι δεν είναι απαραίτητος ο ορισμός της χρήσης «υποδοχής και διαμονής φοιτητών ΑΕΙ … σε θέματα δασοπροστασίας και φυσικού περιβάλλοντος» και σε κάθε περίπτωση ένας τέτοιος όρος δεν χρειάζεται να περιορίζει ούτε το επίπεδο του εκπαιδευτικού ιδρύματος ούτε της επιστήμης από την οποία προέρχονται οι φοιτητές. Η εστιασμένη αναφορά σε χώρους εγκαταλειμμένων στρατοπέδων είναι επίσης επισφαλής. Αφενός, διότι οι υφιστάμενες και με επισφαλή στατικότητα υποδομές των ήδη εγκαταλειμμένων στρατοπέδων έχουν εντελώς ερειπωθεί και απαιτούνται σημαντικοί πόροι για τη συντήρησή τους, αφετέρου το αδειοδοτικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών των χώρων δεν είναι ξεκάθαρο. Καθώς αρκετοί επισκέπτες Εθνικών Πάρκων προτιμούν τις τουριστικές κατασκηνώσεις, θεωρούμε ότι η πρόβλεψη για οργανωμένο και ελεγχόμενο χώρο κατασκήνωσης (δηλαδή για σκηνές, τροχόσπιτα, αυτοκινούμενα τροχόσπιτα κτλ και τις απαραίτητες βασικές υποδομές) είναι θεμιτή. Προτείνουμε ο όρος να εστιάσει στη δυνατότητα δημιουργίας οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης με βάση τις προδιαγραφές που ορίζει η σχετική νομοθεσία (βλ. υ.α. 14129/2.7.2015 (Β΄1476) σε χώρο που δεν θα επηρεάζει το προστατευτέο αντικείμενο και θα εγκρίνουν οι αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Η περιοχή αυτή της Θράκης χρόνο με το χρόνο εγκαταλείπεται και οι οικισμοί της ερημώνουν. Συνεπώς, στο πλαίσιο της υποστήριξης των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών, θα έπρεπε να προωθείται η αξιοποίηση υφισταμένων υποδομών εντός σχεδίου πόλεως και εντός οικισμών που διαθέτουν και ασφαλή στατικότητα και παραδοσιακή αρχιτεκτονική για την κάλυψη αναγκών φιλοξενίας εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή και συναφών αναγκών. Με αυτό τον τρόπο και τα χωριά θα ζωντανέψουν και οι υποδομές δεν θα ερειπωθούν. Άμεσο παράδειγμα, τα κτίρια των σχολείων Λευκίμης, Γιαννούλης, Κορνοφωλιάς, Λυκόφης και σύντομα και της Δαδιάς και λοιπά κτίρια εντός Σουφλίου. B.14. Αυτός ο όρος αποτελεί πλεονασμό διότι ήδη καλύπτεται από τον όρο Α.14. Οι όροι της περιοχής Α ισχύουν και για την περιοχή Β, όπως αναγράφεται στην παράγραφο Β «Εντός των ορίων της Ζωνών Β1, Β2α, Β2β, Β2γ και Β3 επιπλέον των αναφερομένων στις Ζώνες Α1 και Α2 του παρόντος επιτρέπονται». Β.15 & Β.16. Η ΥΑ 1958/2012 έχει αντικατασταθεί με την ΥΑ 37674/2016. Β.17 & Β. 18. & Β19. Η προώθηση του προεδρικού διατάγματος αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την οριστική διασφάλιση των προστατευτέων χαρακτηριστικών του Εθνικού Πάρκου από την εγκατάσταση αιολικών πάρκων, θέμα που δεν είχε αντιμετωπιστεί στην υφιστάμενη ΚΥΑ. Η ανάπτυξη αιολικών πάρκων αποτελεί μία νέα και πρόσθετη απειλή στα προστατευτέα χαρακτηριστικά του εθνικού πάρκου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης. Το WWF Ελλάς έχει πολλάκις καλέσει για τον αποκλεισμό της εγκατάστασης αιολικών πάρκων εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου, και έχει πραγματοποιήσει μελέτες και καταθέσει προτάσεις που αφορούν και την ευρύτερη περιοχή της Θράκης. Ως εκ τούτου μας βρίσκει σύμφωνους η σχετική απαγόρευση αιολικών πάρκων εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου. Κατά τα λοιπά ωστόσο η διατύπωση των όρων Β. 17, Β.18 και Β. 19 δεν είναι σαφής. Δεν είναι ευκρινές ποιους άλλους τύπους, π.χ. υδροηλεκτρικά, και κατηγορίες έργων ΑΠΕ επιτρέπουν και ποιες αποκλείουν. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα μικρά φωτοβολταϊκά αναφέρονται σε δύο παραγράφους Β.18 και Β19 ενώ δεν είναι σαφές αν η μονάδα βιομάζας της παραγράφου Β.17 αφορά μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ή τηλεθέρμανσης. Σημειώνουμε και πάλι ότι η ΥΑ 1958/2012 έχει αντικατασταθεί από την ΥΑ 37674/2016. Β.26 Θεωρούμε ότι ο όρος αυτός δεν θα πρέπει να περιορίζεται στη ζώνη Β.3 αλλά να ισχύει και στις ζώνες Β1, Β2α, Β2β και Β2γ, όπου υπάρχουν μαντριά ή θα μπορούσαν να γίνουν νέα μαντριά.