• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ' | 7 Μαρτίου 2017, 17:04

    Δεν είναι σαφές στο πως μπορεί να συνυπάρχει ένα ορυχείο-λατομείο-εξόρυξη με άλλες χρήσεις και ο τρόπος που (δεν) προσδιορίζονται μπορεί να οδηγήσει σε ασάφειες κατά την αδειοδότηση. Στις χρήσεις όπου γίνεται αναφορά στο άρθρο 14 (πχ στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κοιμητήρια, φυλακές κτλ), σε καμία περίπτωση δεν είναι εφικτή η συνύπαρξη με την εξορυκτική δραστηριότητα. Θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο τί θεωρείται συνοδός χρήσης στην εξορυκτική δραστηριότητα. Επίσης, πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι για τις αναφερόμενες εγκαταστάσεις ιδιαίτερων χρήσεων, πρέπει να υπάρχουν οι χωροταξικοί περιορισμοί του ΚΜΛΕ, όταν άλλες χρήσεις γειτνιάζουν με την ευρύτερη περιοχή της εξορυκτικής δραστηριότητας. Σε κάθε περίπτωση, θα ήταν προτιμότερο τα ορυχεία-λατομεία-εξόρυξη να αποτελούν μία γενική κατηγορία και όχι ειδική, που θα προσδιορίζει στην ενότητά της, πολλές άλλες ειδικές κατηγορίες όπως: 12-Χώροι συνάθροισης κοινού, 17-Στάθμευση, 20-Συνεργεία, 21-Εγκαταστάσεις αποθήκευσης (πχ καυσίμων, εκρηκτικών), 26-Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 28.5 Λιμενικές ζώνες βιομηχανικής δραστηριότητας, 33- Χώροι επεξεργασίας , αποθήκευσης , διάθεσης στερεών αποβλήτων,34 Χώροι επεξεργασίας λυμάτων, 35- Δεξαμενές νερού, λιμνοδεξαμενές, 36 - εγκαταστάσεις παραγωγής , μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, . Τέλος θα πρέπει να προβλέπεται ως post mining δραστηριότητες: 7- Πολιτιστικές εγκαταστάσεις (πχ θέατρο-νταμάρι), 39-αγροτικές εκμεταλλεύσεις (στις αποκατεστημένες περιοχές),50- Θεματικά πάρκα (πχ Βαγονέτο)