• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ' | 10 Μαρτίου 2017, 11:39

    Επειδή πρέπει να μπορούν να κατασκευάζονται έργα υποδομής σε όλες τις χρήσεις πρέπει να προστεθεί ι ειδική πρόνοια στα άρθρα 2 έως και 17 ότι : "επιτρέπεται η χρήση δημοσίων δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης και των αναλογούντων εγκαταστάσεών τους κατά τον Ν1337/83 και τον Ν947/1979 έστω κατ’ εξαίρεση και υπό όρους μειωμένης όχλησης." Ειδικότερα στο Άρθρο 13 «Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφελείας» προβλέπονται μόνο οι κατηγορίες «34» Χώροι επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και «35» Δεξαμενές Νερού. Στο άρθρο αυτό πρέπει να γίνει πιο εκτεταμένη αναφορά στις εγκαταστάσεις ύδρευσης – αποχέτευσης – επαναχρησιμοποίησης που πρέπει να προστεθούν.