• Στην περίπτωση "11. Περίθαλψη Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας χωρίς νοσηλεία" προτείνεται: 1)η απαλοιφή των λέξεων «χωρίς νοσηλεία», διότι τόσο στις δημόσιες δομές, όσο και στους ιδιωτικούς φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δεν υφίσταται νοσηλεία. Επομένως η εν λόγω διατύπωση είναι εκ του περισσού και 2)να επιτρέπονται και Δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας