• Σχόλιο του χρήστη 'Σ.Α.Π.Ε.Κ' | 11 Μαρτίου 2017, 11:23

    ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Σ.Α.Π.Ε.Κ.) Καταρχάς, θα θέλαμε να εγείρουμε το ερώτημα για ποιο λόγο -εκεί όπου επιτρέπεται η χωροθέτηση πρατηρίων- διαφοροποιείται η ειδική κατηγορία χρήσεων «Πρατήρια Υγρών Καυσίμων, Υγραερίου και Φυσικού Αερίου» ανάλογα με τις γενικές χρήσεις γης. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το σχέδιο ΠΔ, στις περιοχές «Παραγωγικών Εγκαταστάσεων Χαμηλής και Μέσης Όχλησης» επιτρέπονται τα «Πρατήρια Υγρών Καυσίμων, Υγραερίου, Φυσικού Αερίου», αλλά στις περιοχές «Γενικής Κατοικίας» επιτρέπονται μόνο τα «Πρατήρια Υγρών Καυσίμων». Ομοίως, στις περιοχές «Τουρισμού – Αναψυχής» δεν προβλέπονται πρατήρια φυσικού αερίου. Δεύτερον, και πάλι όσον αφορά τις γενικές χρήσεις γης, είναι απορίας άξιο γιατί αποκλείεται στο εξής κάθε εγκατάσταση πρατηρίου από την κατηγορία «Πολεοδομικό Κέντρο – Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης – Τοπικό Κέντρο Συνοικίας – Γειτονιάς». Αν και δεν αμφισβητούμε ότι το πνεύμα του νομοθέτη επιθυμεί να αναβαθμίσει τις ανώτερες περιοχές με το παρόν σχέδιο ΠΔ, ωστόσο θεωρούμε από τη μεριά μας ότι μόνο το αντίθετο θα επιφέρει η προτεινόμενη νομολογία: αφενός θα αυξηθούν οι μετακινήσεις του πληθυσμού από τις περιοχές Πολεοδομικού Κέντρου προς τις περιοχές που επιτρέπονται οι χρήσεις πρατηρίων (π.χ. Γενική Κατοικία), επιβαρύνοντας συνολικά το φόρτο των οδικών αξόνων σε όλα τα αστικά σύνολα. Αφετέρου, όμως, ακόμα και σε αυτές τις περιοχές, οι οδηγοί δεν θα βρίσκουν το επιθυμητό καύσιμο, αφού στις περιοχές Γενικής Κατοικίας επιτρέπονται μόνο τα υγρά καύσιμα. Το αποτέλεσμα θα είναι μια σημειακή συρροή μετακινήσεων, που θα επιβαρύνει κατά πολύ κάποιες γειτονιές και το σύνολο του κυκλοφοριακού δικτύου. Εξάλλου, σας υπενθυμίζουμε ότι η χώρα μας έχει δεσμευτεί να εναρμονιστεί με το ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008) που ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/94/ΕΕ σχετικά με την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Πολύ σαφώς αναφέρεται εκεί ότι: «1. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), μικτών ή αμιγών, σε περιοχές όπου επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων.» Ομοίως, το εν λόγω σχέδιο ΠΔ έρχεται σε σύγκρουση και με το άρθρο 11 του ν.3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α’/2010): «11. Με τη έναρξη ισχύος του παρόντος και σε περιπτώσεις όπου από τις χρήσεις γης δεν επιτρέπεται η ίδρυση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων, αλλά ως προς τα υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων είτε δεν προβλέπεται η απομάκρυνσή τους είτε επιτρέπεται να συνεχίσουν να λειτουργούν και να εκσυγχρονίζονται, επιτρέπεται η προσθήκη εγκαταστάσεων παροχής υγραερίου (LPG) και γενικότερα συμπιεσμένων αερίων καυσίμων (CNG) για τη κίνηση τροχοφόρων οχημάτων.» Δηλαδή, ενώ με διάταξη νόμου επιτρέπεται η αρχική ίδρυση πρατηρίων φυσικού αερίου σε περιοχές όπου επιτρέπεται η ίδρυση πρατηρίων υγρών καυσίμων, το Σχέδιο Π.Δ. δεν προβλέπει την ίδια κατάταξη ενώ ταυτόχρονα ενώ η επέκταση των εγκαταστάσεων των υφιστάμενων πρατηρίων υγρών καυσίμων με την προσθήκη φυσικού αερίου εκλαμβάνεται ως εκσυγχρονισμός και προωθείται από αυτό καθ’ εαυτό το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης πρατηρίων, με το Σχέδιο Π.Δ/τος ενδέχεται να περιοριστεί η προσθήκη εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων λόγω περιορισμού των χρήσεων γης που θα θεσπιστούν με τη σύνταξη νέων πολεοδομικών διαταγμάτων. Περνώντας στην ειδική χρήση «Πλυντηρίων-Λιπαντηρίων», μια επιπλέον χρήση όπου δραστηριοποιούνται τα μέλη μας, συχνά σε συνδυασμό με τον κλάδο της ενέργειας, θα θέλαμε να εγείρουμε το ζήτημα της μη συμπερίληψης τους στα Πολεοδομικά Κέντρα. Είμαστε σίγουροι ότι γνωρίζετε ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο έχουν ελαχιστοποιήσει την όχληση από τις εν λόγω εγκαταστάσεις, ενώ την ίδια στιγμή προσφέρουν ένα προϊόν το οποίο ζητάται κατά κόρον από τους σύγχρονους οδηγούς. Αναμένεται και εδώ ότι οι τελευταίοι θα αναζητήσουν την εν λόγω υπηρεσία σε άλλες περιοχές των αστικών ιστών επιβαρύνοντας την συνολική κυκλοφορία. Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνουμε: 1. Να επιτρέπεται η διάθεση κάθε τύπου καυσίμου (υγραέριο, φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα) από κάθε πρατήριο που συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ασφαλείας που καλύπτονται από την υπάρχουσα νομοθεσία και να μην διαφοροποιείται η προσφορά καυσίμου σε σχέση με τις γενικές χρήσεις, εκεί όπου επιτρέπεται η εγκατάσταση πρατηρίων. 2. Να επιτρέπεται η εγκατάσταση Πλυντηρίων – Λιπαντηρίων εντός των Πολεοδομικών κέντρων. 3. Να εκδοθεί πίνακας αντιστοίχισης χρήσεων γης ανάμεσα στην παλαιά (ΠΔ ΦΕΚ 166/Δ/87) και τη νέα εκδοχή τους.