• Σχόλιο του χρήστη 'WWF' | 13 Μαρτίου 2017, 10:25

    Όπως και στο προϊσχύον άρθρο 31 ν. 4269/2014, πρόκειται για μία ετερόκλητη γενική χρήση, η οποία συνενώνει κάτω από την ίδια ομπρέλλα απολύτως ασύμβατες ειδικές χρήσεις: σταθμοί μετεπιβίβασης, εγκαταστάσεις εκρηκτικών υλών, ιππόδρομοι, λατομεία, εκθεσιακά κέντρα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Θα πρέπει να προστεθεί στο άρθρο η πρόβλεψη ότι οι περισσότερες από τις ειδικές αυτές χρήσεις δεν μπορούν να συνυπάρχουν, και ότι όλες οι ασύμβατες χρήσεις αφαιρούνται υποχρεωτικά δυνάμει του άρθρου 18 παρ. 1 εδ. α’ του σχεδίου π.δ.. Ιδανικά, οι εγκαταστάσεις που απαιτούν το σχεδιασμό χρήσεων γης για λόγους ασφαλείας [όπως οι εγκαταστάσεις που υπάγονται στην Οδηγία Seveso, πρβλ. και άρθρο 12 υ. α. 172058/2016 (Β΄354)] θα έπρεπε να απομονωθούν σε μία ιδιαίτερη γενική χρήση, διότι δεν είναι συμβατές με καμία άλλη ειδική χρήση. Για τα εκθεσιακά κέντρα (8.7), υπάρχει ήδη πρόβλεψη στα άρθρα 9, 10 και 12 του σχεδίου π.δ. (χονδρεμπόριο, και χαμηλή-μέση και υψηλή όχληση), ενώ τα κοιμητήρια-κέντρα αποτέφρωσης (44) έχουν ορθά ενταχθεί στις κοινωφελείς λειτουργίες και στην χαμηλή-μέση όχληση. Δεν προβλέπονται πλέον νεκροταφεία αυτοκινήτων (47) (πρβλ. π.δ. 116/2004, όπως ισχύει, για την εναλλακτική διαχείριση οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους).