• Προς την Επιτροπή Διαβούλευσης για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό της Χώρας Κύριοι, Στην προσπάθεια μας να συμβάλλουμε ακόμη περισσότερο στις διεργασίες διαβούλευσης επί του σχεδίου του ΠΔ χρήσεων γης προσθέτουμε και τις παρακάτω απόψεις μελών του Συνδέσμου Βιομηχανιών: 1) Ο καθορισμός των χρήσεων γης για τις πάσης φύσεως (μεταποιητικές, εξορυκτικές, ενέργειας, τουρισμού, εμπορίου κ.λ.π.) οικονομικές δραστηριότητες θα καταστήσει μη αναγκαία την άδεια εγκατάστασης και την περιβαλλοντική άδεια αφού οι σχετικοί περί εγκατάστασης και προστασίας του περιβάλλοντος όροι θα προβλέπονται στον νόμο περί χρήσεως γης. Έτσι οι οικονομικές δραστηριότητες απαλλάσσονται από, συχνά πολυετείς, γραφειοκρατικές διαδικασίες και διευκολύνεται η οικονομική δραστηριότητα και ή, τόσο αναγκαία για την χώρα μας, ανάπτυξη. 2) Κατά τα πιο πάνω πρέπει να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος αδειοδότησης των επιχειρηματικών πάρκων που συχνά απαιτεί ακόμα και πέντε χρόνια. 3) Αναγκαία επίσης είναι: α) η κύρωση των δασικών χαρτών, β) η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης στη χώρα που καθυστερεί αφού μέχρι τώρα έχει υλοποιηθεί μόνο κατά 20% περίπου. 4) Να τακτοποιηθεί η νομική εκκρεμότητα για τις βιομηχανίες των Οινοφύτων και των πέριξ, με την ένταξη τους σε ένα, εκ των πραγμάτων ήδη υπάρχον, επιχειρηματικό πάρκο. 5) Να ληφθεί υπ’ όψιν ότι η Αττική αποτελεί μακράν το μεγαλύτερο καταναλωτικό κέντρο της Ελλάδος και πολλές διεθνείς μελέτες αποδεικνύουν ότι όταν γίνεται παραγωγή προϊόντων μακριά από τα καταναλωτικά κέντρα απαιτεί την μετακίνηση πληθώρας εργαζομένων, πρώτων υλών κ.λ.π. για τελικά προϊόντα που οίκαδε θα επιστρέψουν προς κατανάλωση, με κατάληξη η επιβάρυνση του περιβάλλοντος να είναι μεγαλύτερη από ότι εάν τα προϊόντα αυτά παράγονται πλησίον του καταναλωτικού κέντρου. 6) Κατά τα υπό την παράγραφο (5) αλλά και για λόγους ασφάλειας Δικαίου, προτείνουμε τα υπό (α) και (β) ως εξής: α) Στον Ελαιώνα να αποχαρακτηρισθούν τα οικόπεδα που εντάχθηκαν στο χώρο πρασίνου ενώ για πολλά χρόνια, πριν ακόμα από το Π.Δ. του 1995, εκεί λειτουργούν βιομηχανίες νευραλγικών τομέων της παραγωγής. Να επιτραπεί η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός τους με σεβασμό για το περιβάλλον. Να αναθεωρηθεί τα σχετικό Πολεοδομικό Διάταγμα του 1995 (Π.Δ. αρ. φυλ. 1049/30-11-1995), β) Να αρθεί η επί τριαντακονταετία περίπου εκκρεμότητα για τις βιομηχανίες του όρους Αιγάλεω που λειτουργούν εκεί πριν ακόμα την έναρξη του Ν. 2742/1999 και να επιτραπεί η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός τους πάντα με φροντίδα για το περιβάλλον. Σχετικά υποβάλλουμε συνημμένο και αναλυτικό υπόμνημα με συγκεκριμένες τις αναγκαίες επί του θέματος νομοθετικές ρυθμίσεις, γ) Επίσης να επιτραπεί στην Αττική η εγκατάσταση μεταποιητικών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, μέσης και χαμηλής όχλησης, εντός επιχειρηματικών πάρκων. 7) Τέλος, στον χωροταξικό σχεδιασμό πρέπει να γίνουν και μελλοντικές προβλέψεις για την διέλευση από την χώρα μας αγωγών ενέργειας (όπως ο υπό κατασκευή αγωγός ΤΑΠ) για λιμάνια και σταθμούς υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου, για χώρους παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλες δραστηριότητες που οι ειδικοί θα προβλέψουν. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι, η φιλοσοφία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς συμπυκνώνεται στην έκφραση: Να ορισθούν οι χώροι και οι όροι εγκατάστασης των οικονομικών δραστηριοτήτων ώστε αυτές να απαλλαγούν από τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και έτσι να βοηθηθεί η οικονομική ανάπτυξη προς όφελος των εργαζομένων και ολόκληρης της κοινωνίας.