• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΕ' | 13 Μαρτίου 2017, 14:24

    Η χρήση «Ορυχεία – Λατομεία - Εξόρυξη» απαιτεί άλλες χρήσεις ως συνοδές οι οποίες θα πρέπει να προβλέπονται στην γενική κατηγορία που περιλαμβάνεται. Ο αριθμός τους όμως είναι σημαντικός με αποτέλεσμα να φαίνεται πιο πρακτικό να δημιουργηθεί νέα «Γενική Χρήση» με τον τίτλο «Ορυχεία Λατομεία Εξόρυξη» που να περιλαμβάνει όλες αυτές τις συνοδές χρήσεις, κατ’ ελάχιστον: 7. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 12. Χώροι συνάθροισης κοινού 17. Στάθμευση 18. Πρατήρια Υγρών Καυσίμων, Υγραερίου, Φυσικού αερίου 20. Συνεργεία 21. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης (πχ καυσίμων, εκρηκτικών) 26. Βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις (χαμηλής, μέσης, υψηλής όχλησης) 28.5. Λιμενικές ζώνες βιομηχανικής δραστηριότητας 33. Χώροι επεξεργασίας , αποθήκευσης, διάθεσης στερεών αποβλήτων 34. Χώροι επεξεργασίας λυμάτων 35. Δεξαμενές νερού, λιμνοδεξαμενές 36. Εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς, διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 39. Αγροτικές εκμεταλλεύσεις – εγκαταστάσεις 50. Θεματικά Πάρκα