• Η θέσπιση της κατηγορίας της "αποκλειστικής κατοικίας" κρίνεται ως άστοχη, διότι οι δυνητικοί κάτοικοι των εν λόγω περιοχών δε θα είναι σε θέση να εξυπηρετούνται επαρκώς για την κάλυψη των αναγκών τους σε σχέση με την προμήθεια αγαθών, δεδομένου ότι δεν επιτρέπονται οι χρήσεις εμπορικών καταστημάτων. Το γεγονός αυτό αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την εγκατάστασή τους και θα έχει ως αποτέλεσμα την απαξίωση του συνόλου των περιοχών που θα ενταχθούν σ'αυτήν την κατηγορία.