• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΗ Α.Ε.' | 13 Μαρτίου 2017, 15:58

    (41) Ορυχεία-Λατομεία-Εξόρυξη. Α. Αναφέρει : «Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό επιτρέπεται να επιλέγονται χρήσεις του άρθρου αυτού, ανάλογα με την επιδιωκόμενη μορφή ανάπτυξης και τις ιδιαίτερες ανάγκες της περιοχής. Επιτρέπεται επίσης στις ανωτέρω περιοχές να καθορίζονται επιπλέον, οι απαραίτητες συνοδές χρήσεις για την εξυπηρέτησή τους». Να προστεθεί: «Υφιστάμενες εγκαταστάσεις ορυχείων και τα συνοδά έργα αυτών που λειτουργούν νόμιμα, παραμένουν στη θέση που ήδη βρίσκονται, λειτουργούν και δύναται να εκσυγχρονιστούν/επεκταθούν σύμφωνα με τις Άδειες παραγωγής τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών τους Όρων και τον Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό». Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ Α΄ 128/2008), που προβλέπει : « Διατήρηση της εξορυκτικής δραστηριότητας στις υφιστάμενες περιοχές εκμετάλλευσης και διασφάλιση της δυνατότητας επέκτασης σε περιοχές, όπου εντοπίζονται νέα κοιτάσματα ή νέα ορυκτά, με τήρηση των όρων προστασίας του περιβάλλοντος και των προϋποθέσεων λειτουργίας των γειτονικών δραστηριοτήτων. Πρόκειται, κυρίως, για ορυκτούς πόρους που καλύπτουν εγχώριες ανάγκες ή απευθύνονται σε διεθνείς αγορές, όπως: ο λιγνίτης στη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο, … Β. Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό να επιτρέπεται ο συνδυασμός των ειδικών χρήσεων του άρθρου (14) και η προσθήκη όσων ειδικών χρήσεων γης έχουν άμεση σχέση με αυτές. Στις περιοχές των ορυχείων, λατομείων και εξόρυξης, της κατηγορίας ειδικής χρήσης (41), να υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού με όσες ειδικές κατηγορίες χρήσεων γης έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις λειτουργικές δραστηριότητες, την προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες χρήσεων γης που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις περιοχές της κατηγορίας ειδικής χρήσης (41): (39) αγροτικές εκμεταλλεύσεις στις αποκατεστημένες περιοχές (49) πίστες αγώνων (7) πολιτιστικές εγκαταστάσεις Οι αναφερόμενες ειδικές κατηγορίες χρήσεων γης περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του σχεδίου προεδρικού διατάγματος.