• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλειος Βαμβακόπουλος' | 16 Μαρτίου 2017, 10:30

    Η ζώνη παραλίας αποτελεί εκ του νόμου κοινόχρηστη έκταση υπό τη διαχείριση του Δημοσίου και από την άποψη αυτή θα ήταν σκόπιμο να συμπεριληφθεί ως ιδιαίτερη ομάδα κοινόχρηστων χώρων στην κατηγορία των ελεύθερων χώρων του άρθρου 8, με συνόψιση των επιτρεπόμενων χρήσεων. Μια προσθήκη στο άρθρο 8 θα μπορούσε να αριθμηθεί ως παρ. 3, με το ακόλουθο περιεχόμενο : «3. Κοινόχρηστους χώρους παραλίας Ως κοινόχρηστοι χώροι για την εφαρμογή του παρόντος, νοούνται οι χώροι της ζώνης παραλίας που καθορίστηκαν με τις διατάξεις του Ν.2344/1940 και του Ν.2971/2001 και εξυπηρετούν λειτουργικά την ελεύθερη και ακώλυτη επικοινωνία της ξηράς με τη θάλασσα και αντίστροφα, και παρέχουν ασφαλή πρόσβαση προς τον αιγιαλό. Στους χώρους αυτούς εκτός από την παραμονή και μετακίνηση ατόμων, επιτρέπονται οι ακόλουθες λειτουργίες και δραστηριότητες κατά τις ειδικότερες αδειοδοτικές διαδικασίες: α. Οι κατασκευές των εδαφίων α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.4067/2012. β. Προστατευτικά έργα του άρθρου 12 του Ν.2971/2001. γ. Έργα ανάπλασης από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή από ξενοδοχειακές τουριστικές μονάδες στο χώρο που βρίσκεται μπροστά από αυτές (άρθρο 14 παρ. 3 του Ν.2971/2001).»