• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΔΜ' | 30 Αυγούστου 2017, 14:05

    Στις παραγράφους του συγκεκριμένου άρθρου χρησιμοποιούνται διαφορετικοί προσδιορισμοί της διάθεσης υγρών αποβλήτων, η έννοια των οποίων δεν ορίζεται και πιθανόν να είναι όμοια. Συγκεκριμένα στην παράγραφο 1, γίνεται αναφορά σε «ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων», στην παρ. 2 σε «διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων», ενώ στην παράγραφο 7, σε «απευθείας διάθεση υγρών αποβλήτων». Δεδομένου του πλούτου της Ελληνικής Γλώσσας και των πολλαπλών ερμηνειών που μπορούν να δοθούν σε πολλές λέξεις, είναι επιβεβλημένος ο σαφής ορισμός των χρησιμοποιούμενων όρων και η σαφής και ορθή, συντακτικά, διατύπωση των κειμένων. Προτείνουμε στο παρόν άρθρο να συμπεριληφθούν όλοι οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί για τη διάθεση υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά ύδατα (ή αποδέκτες), ενώ το επόμενο άρθρο να αφορά αποκλειστικά στις διαδικασίες καθορισμού των οριακών τιμών εκπομπής. Ανά παράγραφο έχουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις και προτάσεις: Παράγραφος 1: Το περιεχόμενο της απαγόρευσης θα πρέπει να ρητό, αδιαμφισβήτητο και να μην επιδέχεται παρερμηνειών. Παράγραφος 2: Η συγκεκριμένη απαγόρευση ενδεχομένως δεν έχει θέση στην παρούσα ΚΥΑ, καθώς η υπεδάφια διάθεση καλύπτεται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354 Β’). Παράγραφος 3: Από την εν λόγω παράγραφο, όπως είναι διατυπωμένη, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η διάθεση των υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά ύδατα (αποδέκτες) καθίσταται επιτρεπτή εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις των υποπαραγράφων α και β, που όμως δεν είναι ορθό διότι υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις όπως προκύπτει από τα άρθρο 5 και 7, της υπό διαβούλευση ΚΥΑ. Παράγραφος 4: Η συγκεκριμένη παράγραφος πρέπει να διαγραφεί. Η υπ’ αρ. οικ. 5673/400/97 (ΦΕΚ 192 Β’), αν και χρήζει τροποποίησης σε εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων, είναι σε ισχύ και η εφαρμογή είναι αυτονόητη. Άλλωστε, για τη διάθεση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων σε επιφανεικούς αποδέκτες (καθορισμός οριακών τιμών, θέσης εκβολής των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων κ.λπ.), θα πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρούσας. Η παράγραφος 5 είναι περιττή. Η εφαρμογή της ΚΥΑ 154116/2011 (ΦΕΚ 354 Β’) είναι αυτονόητη και δεν υπάρχει λόγος να μνημονεύεται. Παράγραφος 7: Η ξεχωριστή απαγόρευση της απευθείας διάθεσης υγρών αποβλήτων στα υδατικά συστήματα που προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος, είναι κατ’ αρχάς περιττή, ενώ αφήνει εμμέσως να εννοηθεί ότι η απευθείας διάθεση υγρών αποβλήτων σε άλλα υδατικά συστήματα πλην αυτών που προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος, μπορεί να είναι επιτρεπτή. Άλλωστε, προβλέπεται ο καθορισμός οριακών τιμών εκπομπής λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων και το χαρακτηρισμό των υδάτων σύμφωνα με το οικείο Σχέδιο Διαχείρισης, η τήρηση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για τη διάθεση. Η Αν/τρια Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κοζάνης / Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού / Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΟΛΑΚΗ