• Σχόλιο του χρήστη 'ΖΩΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ της Π.Δ.Ε.' | 8 Σεπτεμβρίου 2017, 14:41

    Θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν οι προσδιορισμοί του όρου "διάθεση υγρών λυμάτων" που αναφέρονται διάσπαρτα στο άρθρο έτσι ώστε να καθίσταται σαφές σε τι αναφερόμαστε. Για τις παραγράφους επισημαίνουμε : 1) Στην παρ. 2 πρέπει να διευκρινίσει σε ποιες περιπτώσεις αναφέρεται πέραν από αυτές που καλύπτονται από την ΚΥΑ 145116/2011 και ειδικότερα για τα οικιακά λύματα προσδιορίζοντας αν μικρά ιδιωτικά συστήματα διάθεσης λυμάτων που καταλήγουν σε απορροφητική δεξαμενή θεωρείται επεξεργασία και ποιας μορφής 2) Στην παρ. 3 να αναφερθούν όλες οι προϋποθέσεις για τη διάθεση υγρών αποβλήτων προς αποφυγή αντιφάσεων. 3) Στην παρ. 7 θα πρέπει να προστεθεί και η περίπτωση απευθείας διάθεσης υγρών αποβλήτων σε υδατικά συστήματα που δεν προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος λαμβάνοντας υπόψη ότι στα προβλεπόμενα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών δεν θεσμοθετούνται συγκεκριμένες συγκεντρώσεις ρύπων (όρια) για τον χαρακτηρισμό των υδάτων